MINERALNA GORIVA, MINERALNA ULJA I PROIZVODI NJIHOVE DESTILACIJE; BITUMENSKE TVARI; MINERALNI VOSKOVI.

 • 2701000000 80 (5/0) : Kameni ugljen; briketi i slična kruta goriva proizvedena od kamenog ugljena
 • 2702000000 80 (2/0) : Mrki ugljen, neovisno je li aglomeriran ili ne, osim gagata
 • 2703000000 80: Treset (uključujući tresetnu slamu), neovisno je li aglomeriran ili ne
 • 2704000000 80 (3/0) : Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena ili treseta, neovisno jesu li aglomerirani ili ne; retortni ugljen
 • 2705000000 80: Rasvjetni plin, vodeni plin, generatorski plin i slični plinovi, osim naftnih plinova i ostalih plinovitih ugljikovodika
 • 2706000000 80: Katran dobiven destilacijom kamenog ugljena, mrkog ugljena ili treseta i ostali mineralni katrani, neovisno je li dehidrirani ili djelomično destilirani ili ne, uključujući rekonstruirane katrane
 • 2707000000 80 (8/0) : Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog ugljena na visokoj temperaturi; slični proizvodi kod kojih je masa aromatskih sastojaka veća od mase nearomatskih sastojaka
 • 2708000000 80 (2/0) : Smola i koks od smole, dobiveni od katrana kamenog ugljena ili od ostalih mineralnih katrana
 • 2709000000 80 (2/0) : Nafta i ulja dobivena iz bitumenskih minerala, sirova
 • 2710000000 80 (7/0) : Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom od 70 % ili većim naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čini osnovne sastojke tih proizvoda, 70 % ili većim; otpadna ulja
 • 2711000000 80 (9/0) : Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici
 • 2712000000 80 (3/0) : Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog ugljena, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, neovisno je li obojeni ili ne
 • 2713000000 80 (5/0) : Naftni koks, naftni bitumen i ostali ostaci od nafte ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala
 • 2714000000 80 (2/0) : Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski ili uljni škriljevci i katranski pijesak; asfaltiti i asfaltne stijene
 • 2715000000 80: Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (na primjer, bitumenski kit, "cutback")
 • 2716000000 80: Električna energija