RAZNI KEMIJSKI PROIZVODI.

* Uvoz robe podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja u Europsku uniju zabranjen je u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 692/2014 (SL L 183, str. 9.).
Zabrana se ne primjenjuje na:
(a) izvršavanje do 26. rujna 2014. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 25. lipnja 2014. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršavanje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizičke ili pravne osobe, subjekt ili tijelo koji ugovor žele izvršiti prijavili, najmanje 10 radnih dana unaprijed, aktivnost ili transakciju nadležnom tijelu države članice u kojoj imaju poslovni nastan;
(b) robu podrijetlom s Krima ili iz Sevastopolja koja je dostupna ukrajinskim tijelima za pregled, za koju je potvrđeno ispunjavanje uvjeta za dodjelu prava na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu s Uredbom (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ili u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.

 • 3801000000 80 (4/0) : Umjetni grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; pripravci na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika, u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda
 • 3802000000 80 (2/0) : Aktivni ugljen; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjski ugljen, uključujući istrošeni
 • 3803000000 80 (2/0) : Tal-ulje, neovisno je li rafinirano ili ne
 • 3804000000 80 (2/0) : Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, neovisno jesu li koncentrirane, desahanirane ili kemijski obrađene ili ne, uključujući lignin sulfonate, ali isključujući tal-ulje iz tarifnog broja 3803
 • 3805000000 80 (2/0) : Smolni, drvni ili sulfatni terpentin i ostala terpenska ulja dobivena destilacijom ili drugim postupkom iz crnogoričnog drva; sirovi dipenten; sulfitni terpentin i ostali sirovi para-cimeni; borovo ulje koje sadrži alfa-terpineol kao osnovni sastojak
 • 3806000000 80 (4/0) : Kolofonij i smolne kiseline te njihovi derivati; kolofonijski špirit i kolofonijska ulja; tekuće smole
 • 3807000000 80 (2/0) : Drvni katran; ulja od drvnog katrana; drvni kreozot; drvna nafta; biljne smole; pivarska smola i slični pripravci na osnovi kolofonija, smolnih kiselina ili biljnih smola
 • 3808000000 80 (13/0) : Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (na primjer, posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za muhe)
 • 3809000000 80 (5/0) : Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te drugi proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta koje se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu
 • 3810000000 80 (2/0) : Pripravci za luženje (dekapiranje) kovinskih površina; talitelji i drugi pomoćni pripravci za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje; prah i paste za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje koje se sastoje od kovina i drugih materijala; pripravci vrsta koje se rabi kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje
 • 3811000000 80 (7/0) : Antidetonacijski pripravci, inhibitori oksidacije, smolni inhibitori, poboljšivači viskoznosti, antikorozijski pripravci i ostali pripremljeni aditivi, za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za ostale tekućine koje se rabi za iste namjene kao i mineralne ulja
 • 3812000000 80 (5/0) : Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; antioksidacijski pripravci i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase
 • 3813000000 80 (2/0) : Pripravci i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene protupožarne granate
 • 3814000000 80 (2/0) : Složena organska otapala i razrjeđivači nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljena sredstva za skidanje boja ili lakova
 • 3815000000 80 (5/0) : Inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije i katalitički pripravci, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu
 • 3816000000 80: Vatrostalni cementi, mortovi, betoni i slične vatrostalne mase, osim proizvoda iz tarifnog broja|3801
 • 3817000000 80 (2/0) : Smjese alkilbenzena te miješani alkilnaftaleni, osim onih iz tarifnog broja|2707|ili 2902
 • 3818000000 80 (2/0) : Kemijski elementi dopirani za uporabu u elektrotehnici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektronici
 • 3819000000 80 (3/0) : Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulične prijenose, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70|%
 • 3820000000 80 (4/0) : Pripravci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje
 • 3821000000 80: Pripremljene podloge za razvoj ili održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih stanica
 • 3822000000 80: Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnih brojeva|3002|ili 3006; certificirani referentni materijali
 • 3823000000 80 (6/0) : Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi
 • 3824000000 80 (27/0) : Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući one koji se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu
 • 3825000000 80 (11/0) : Ostatni produkti kemijske ili srodnih industrija, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; gradski otpad; kanalizacijski mulj; ostali otpad naveden u napomeni|6|uz ovo poglavlje
 • 3826000000 80 (2/0) : Biodizel i njegove mješavine, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70|%