RUDAČE, TROSKE I PEPELI.

 • 2601000000 80 (4/0) : Rudače i koncentrati željeza, uključujući pržene željezne pirite
 • 2602000000 80: Rudače i koncentrati mangana, uključujući željezno-manganske rudače i koncentrate koje sadrže 20 % ili više mangana, računano na suhu masu
 • 2603000000 80: Rudače i koncentrati bakra
 • 2604000000 80: Rudače i koncentrati nikla
 • 2605000000 80: Rudače i koncentrati kobalta
 • 2606000000 80: Rudače i koncentrati aluminija
 • 2607000000 80: Rudače i koncentrati olova
 • 2608000000 80: Rudače i koncentrati cinka
 • 2609000000 80: Rudače i koncentrati kositra
 • 2610000000 80: Rudače i koncentrati kroma
 • 2611000000 80: Rudače i koncentrati volframa
 • 2612000000 80 (2/0) : Rudače i koncentrati uranija ili torija
 • 2613000000 80 (2/0) : Rudače i koncentrati molibdena
 • 2614000000 80: Rudače i koncentrati titanija
 • 2615000000 80 (2/0) : Rudače i koncentrati niobija, tantala, vanadija ili cirkonija
 • 2616000000 80 (2/0) : Rudače i koncentrati plemenitih kovina
 • 2617000000 80 (2/0) : Ostale rudače i koncentrati
 • 2618000000 80: Granulirana troska od proizvodnje željeza ili čelika
 • 2619000000 80 (2/0) : Troska (osim granulirane troske), ogorina (kovačina) i ostali otpaci od proizvodnje željeza ili čelika
 • 2620000000 80 (12/0) : Troska, pepeo i ostaci (osim od proizvodnje željeza ili čelika), koji sadrže kovine, arsen ili njihove spojeve
 • 2621000000 80 (2/0) : Ostale troske i pepeli, uključujući pepeo od morskog bilja; pepeo i ostaci nastali spaljivanjem gradskog otpada