SOL; SUMPOR; ZEMLJA I KAMEN; SADRA, VAPNO I CEMENT.

 • 2501000000 80 (8/0) : Sol (uključujući sol za jelo i denaturiranu sol) i čisti natrijev klorid, neovisno jesu li u vodenoj otopini ili sadrže dodane tvari protiv grudanja ili za poboljšanje sipkosti ili ne; morska voda
 • 2502000000 80: Neprženi željezni piriti
 • 2503000000 80 (2/0) : Sumpor svih vrsta, osim sublimiranog, taloženog i koloidnog sumpora
 • 2504000000 80 (2/0) : Prirodni grafit
 • 2505000000 80 (2/0) : Prirodni pijesak svih vrsta, neovisno je li obojeni ili ne, osim pijeska koji sadrži kovine iz poglavlja 26.
 • 2506000000 80 (2/0) : Kvarc (osim prirodnog pijeska); kvarcit, neovisno je li grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne
 • 2507000000 80 (2/0) : Kaolin i ostale kaolinske gline, neovisno jesu li kalcinirani ili ne
 • 2508000000 80 (6/0) : Ostale gline (osim ekspandiranih glina iz tarifnog broja 6806), andaluzit, cijanit i silimanit, neovisno jesu li kalcinirani ili ne; mulit; šamotne ili dinas-zemlje
 • 2509000000 80: Kreda
 • 2510000000 80 (2/0) : Prirodni kalcijevi fosfati, prirodni aluminijevi kalcijevi fosfati i fosfatna kreda
 • 2511000000 80 (2/0) : Prirodni barijev sulfat (barit); prirodni barijev karbonat (viterit), neovisno je li kalcinirani ili ne, osim barijevog oksida iz tarifnog broja 2816
 • 2512000000 80: Silikatno fosilno brašno (npr. kiselgur, tripolit i diatomit) i slične silikatne zemlje, neovisno jesu li kalcinirani ili ne, relativne gustoće 1 ili manje
 • 2513000000 80 (2/0) : Plovučac; sitnozrnati korund; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi, neovisno jesu li toplinski obrađeni ili ne
 • 2514000000 80: Škriljevac, neovisno je li grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne
 • 2515000000 80 (4/0) : Mramor, travertin, ekozin i ostale vrste vapnenačkog kamena za spomenike ili za građevinarstvo, relativne gustoće 2,5 ili veće, i te alabaster, neovisno jesu li grubo uobličeni ili samo rezani, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne
 • 2516000000 80 (5/0) : Granit, porfir, bazalt, pješčar i ostali kamen za spomenike ili za građevinarstvo, neovisno jesu li grubo uobličeni ili samo rezani, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne
 • 2517000000 80 (6/0) : Obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen, vrsta koje se obično rabi kao agregate za beton, za nasipanje cesta ili željezničkih pruga ili za druga nasipanja, krupni bjeluci i kremen, neovisno jesu li toplinski obrađeni ili ne; makadam od troske ili sličnog industrijskog otpada, neovisno sadrži li materijale iz prvog dijela naziva tarifnog broja; termakadam; granule, odlomci i prah, od kamena iz tarifnog broja 2515 ili 2516, neovisno jesu li toplinski obrađeni ili ne
 • 2518000000 80 (3/0) : Dolomit, neovisno je li kalciniran ili sinteriran ili ne, uključujući dolomit koji je grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika; dolomitni "ramming mix"
 • 2519000000 80 (2/0) : Prirodni magnezijev karbonat (magnezit); taljeni magnezijev oksid; mrtvo-pečeni (sinterirani) magnezijev oksid, neovisno sadrži li male količine drugih oksida dodanih prije sinteriranja ili ne; osali magnezijevi oksidi, neovisno jesu li čisti ili ne
 • 2520000000 80 (2/0) : Sirova sadra; anhidrit; pečena sadra (koja se sastoji od kalcinirane sirove sadre ili kalcijevog sulfata), neovisno je li obojena ili ne, sa ili bez malih količina ubrzivača ili usporivača
 • 2521000000 80: Vapnenac kojeg se rabi kao talitelj; vapnenac i ostali vapnenački kamen, vrsta koje se rabi za proizvodnju vapna ili cementa
 • 2522000000 80 (3/0) : Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno, osim kalcijevog oksida i hidroksida iz tarifnog broja 2825
 • 2523000000 80 (6/0) : Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, neovisno jesu li obojene ili u obliku klinkera ili ne
 • 2524000000 80 (2/0) : Azbest
 • 2525000000 80 (3/0) : Tinjac, uključujući cjepke; otpaci od tinjca
 • 2526000000 80 (2/0) : Prirodni steatit, neovisno je li grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne; milovka (talk)
 • 2528000000 80: Prirodni borati i njihovi koncentrati (neovisno jesu li kalcinirani ili ne), osim borata dobivenih iz prirodne slane vode; prirodna borna kiselina koja ne sadrži više od 85 % H@3BO@3 računano na suhu masu
 • 2529000000 80 (5/0) : Glinenac (feldspat); leucit; nefelin i nefelin-sijenit; fluorit
 • 2530000000 80 (3/0) : Mineralne tvari nespomenute niti uključene na drugom mjestu