Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is).

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 3824100000 80 (2/0) : Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz
 • - 3824300000 80 (2/0) : Nem agglomerált fémkarbidok egymással vagy fémkötő anyagokkal keverve
 • - 3824400000 80: Elkészített adalékok cementhez, habarcshoz vagy betonhoz
 • - 3824500000 80 (2/0) : Nem tűzálló habarcs és beton
 • - 3824600000 80 (6/0) : Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével
 • - 3824710000 10: Metán, etán vagy propán halogénezett származékait tartalmazó keverékek
 • - - 3824710000 80: Klórfluór-szénhidrogéneket (CFC-k) tartalmazó, hidroklórfluór-szénhidrogén- (HCFC), perfluór-szénhidrogén- (PFC) vagy hidrofluór-szénhidrogén (HFC) tartalommal is
 • - - 3824720000 80: Brómklór-difluor-metánokat, bróm-trifluor-metánokat vagy dibróm-tetrafluor-etánokat tartalmazó
 • - - 3824730000 80: Hidrobrómfluór-szénhidrogéneket (HBFC-k) tartalmazó
 • - - 3824740000 80: Hidroklórfluór-szénhidrogéneket (HCFC-k) tartalmazó, perfluór-szénhidrogén- (PFC) vagy hidrofluór-szénhidrogén (HFC) tartalommal is, de klórfluór-szénhidrogén (CFC) tartalom nélkül
 • - - 3824750000 80: Szén-tetrakloridot tartalmazó
 • - - 3824760000 80: 1,1,1-triklóretánt tartalmazó (metil-kloroform)
 • - - 3824770000 80: Bróm-metánt (metil-bromid) vagy brómklór-metánt tartalmazó
 • - - 3824780000 80 (6/0) : Perfluór-szénhidrogéneket (PFC-k) vagy hidrofluór-szénhidrogéneket (HFC-k) tartalmazó, de klórfluór-szénhidrogén- (CFC) vagy hirdroklórfluór-szénhidrogén (HCFC) tartalom nélkül
 • - - 3824790000 80: Más
 • - 3824810000 10: Az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések 3. pontjában meghatározott áruk
 • - - 3824810000 80: Etilén-oxidot tartalmazó (oxirán)
 • - - 3824820000 80: Poliklórozott bifenileket (PCB-k), poliklórozott terfenileket (PCT-k) vagy polibrómozott bifenileket (PBB-k) tartalmazó
 • - - 3824830000 80: Trisz(2,3-dibrómpropil) foszfátot tartalmazó
 • - - 3824840000 80: Aldrint (ISO), kamfeklórt (ISO) (toxafén), klórdánt (ISO), klórdekont (ISO), DDT-t (ISO) (klofenotán [INN], 1,1,1-triklór-2,2-bisz(p-klórfenil)-etán), dieldrint (ISO, INN), endoszulfánt (ISO), endrint (ISO), heptaklórt (ISO) vagy mirexet (ISO) tartalmazó
 • - - 3824850000 80: 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexánt (HCH [ISO]), beleértve a lindánt (ISO, INN) is, tartalmazó
 • - - 3824860000 80: Pentaklór-benzolt (ISO) vagy hexaklór-benzolt (ISO) tartalmazó
 • - - 3824870000 80: Perfluoroktán-szulfonsavat, annak sóit, perfluoroktán-szulfonamidokat vagy perfluoroktán-szulfonil-fluoridot tartalmazó
 • - - 3824880000 80: Tetra-, penta-, hexa-, hepta- vagy oktabróm-difenil-étereket tartalmazó
 • - 3824910000 10 (0/43) : Más
 • - - 3824910000 80: Főként (5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafoszfinán-5-il)metil-metil-metilfoszfonátból és bisz[(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafoszfinán-5-il)metil]metilfoszfonátból álló keverékek és készítmények
 • - - 3824990000 80 (28/0) : Más