Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektroncső (pl. vákuummal vagy gőzzel vagy gázzal töltött cső, higanygőz-egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió-kameracső).

* A Tanács 692/2014/EU rendelete (HL L 183., 9. o.) értelmében meg kell tiltani a Krímből vagy Szevasztopolból származó áruk behozatalát az Európai Unióba.
E tilalom alól kivételt képeznek a következők:
a) a 2014. június 25. előtt megkötött kereskedelmi szerződések vagy az ilyen szerződések teljesítéséhez szükséges járulékos szerződések teljesítése 2014. szeptember 26-ig, feltéve, hogy az említett szerződéseket teljesíteni szándékozó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv legalább tíz munkanappal előre bejelentette a tevékenységet vagy tranzakciót a letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságának;
b) a Krímből vagy Szevasztopolból származó olyan áruk, amelyeket vizsgálat céljából az ukrajnai hatóságok rendelkezésére bocsátottak, amelyekre vonatkozóan a 978/2012/EU rendeletnek és a 374/2014/EU rendeletnek megfelelően vagy az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak megfelelően a preferenciális származásra való jogosultsági feltételeknek való megfelelést ellenőrizték és származási bizonyítványt bocsátottak ki.

* A Tanács 1351/2014/EU (HL L365, p. 46) Rendelete alapján tilos egyes áruk és technológiák kivitele, melyek alkalmasak az alábbi ágazatokban való felhasználásra: közlekedés; távközlés; energia; kőolaj, földgáz és ásványi anyagok kutatása, feltárása és kiteremelése:
(a) a Krímben vagy Szevasztopolban található természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére
(b) felhasználásra a Krímben vagy Szevasztopolban
A tilalom nem érinti a 2014. december 20. előtt megkötött szerződésből, illetőleg az ilyen szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos szerződésekből eredő kötelezettségek 2015. március 21-ig való teljesítését., feltéve, hogy erről az illetékes hatóságot legkésőbb öt munkanappal a fenti időpontot megelőzően értesítik.
A tilalom nem alkalmazandó, ha nem állapítható meg megalapozott indokok alapján, hogy az árukat, technológiákat a Krímben vagy Szevasztopolban való felhasználásra szánták.

 • - 8540110000 10: Katódsugaras televízió-képcső, beleértve a katódsugaras videomonitor-csövet is
 • - - 8540110000 80 (2/0) : Színes
 • - - 8540120000 80 (2/0) : Monokróm
 • - 8540200000 80 (2/0) : Televízió-kameracső; képátalakító és erősítőcső; más fénykatódcső
 • - 8540400000 80 (2/0) : Monokróm adat/grafikus kijelzőcső; színes adat/grafikus kijelzőcső, 0,4 mm-nél kisebb sorközű foszforpontos képernyővel
 • - 8540600000 80 (2/0) : Más katódsugárcső
 • - 8540710000 10: Mikrohullámú cső (pl. magnetron, klisztron, haladóhullámcső, karcinotron), a rácsvezérlésű cső kivételével
 • - - 8540710000 80 (3/0) : Magnetron
 • - - 8540790000 80 (2/0) : Más
 • - 8540810000 10: Más cső
 • - - 8540810000 80 (2/0) : Vevő- vagy erősítőcső
 • - - 8540890000 80 (5/0) : Más
 • - 8540910000 10: Alkatrész
 • - - 8540910000 80 (2/0) : Katódsugárcsőhöz
 • - - 8540990000 80 (2/0) : Más