ĮVAIRŪS CHEMIJOS PRODUKTAI.

* Pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 692/2014 (OL L183, p. 9) į Europos Sąjungą draudžiama importuoti Krymo arba Sevastopolio kilmės prekes.
Draudimas netaikomas:
a) iki 2014 m. birželio 25 d. sudarytų prekybos sutarčių arba pagalbinių sutarčių, reikalingų tokioms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2014 m. rugsėjo 26 d., su sąlyga, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos, siekiantys vykdyti sutartį, bent prieš 10 darbo dienų iš anksto apie veiklą arba sandorį pranešė valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingoms institucijoms.
b) Krymo arba Sevastopolio kilmės prekėms, kurios buvo pateiktos Ukrainos institucijoms patikrinimui, kurių atveju pagal Reglamentą (ES) Nr. 978/2012 ir Reglamentą (ES) Nr. 374/2014 arba pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą buvo patikrintas teisę į lengvatinę kilmę suteikiančių sąlygų laikymasis ir kurioms yra suteiktas kilmės pažymėjimas.

 • 3801000000 80 (4/0) : Dirbtinis grafitas; koloidinis arba pusiau koloidinis grafitas; preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra grafitas arba kitos anglies atmainos, turintys pastų, luitų, plokščių arba kitų pusgaminių pavidalą
 • 3802000000 80 (2/0) : Aktyvintos anglys; aktyvinti gamtiniai mineraliniai produktai; gyvūninės anglys, įskaitant panaudotas gyvūnines anglis
 • 3803000000 80 (2/0) : Talo alyva, rafinuota arba nerafinuota
 • 3804000000 80 (2/0) : Medienos plaušienos gamybos liekamieji šarmai, koncentruoti arba nekoncentruoti, iš kurių pašalintas cukrus arba nepašalintas, chemiškai apdoroti arba neapdoroti, įskaitant lignino sulfonatus, bet išskyrus talo alyvą, priskiriamą 3803 pozicijai
 • 3805000000 80 (2/0) : Sakų, medienos arba sulfatinis terpentinas ir kiti terpeniniai aliejai, gauti distiliuojant arba kitu būdu apdorojant spygliuočių medieną; neapdorotas dipentenas; sulfitinis terpentinas ir kiti neapdoroti para-cimenai; pušų aliejus, kurio pagrindinė sudėtinė dalis yra alfa-terpineolis
 • 3806000000 80 (4/0) : Kanifolija ir kanifolijos rūgštys bei jų dariniai; kanifolijos spiritas ir kanifolijos alyvos; takiosios dervos
 • 3807000000 80 (2/0) : Degutas; deguto alyvos; medienos kreozotas; medienos alyva (wood naphtha); augalinis pikis; alaus pikis ir panašūs preparatai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra kanifolija, kanifolijos rūgštys arba augalinis pikis
 • 3808000000 80 (13/0) : Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašūs produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, dagčiai ir žvakės bei lipnūs musgaudžiai)
 • 3809000000 80 (5/0) : Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje
 • 3810000000 80 (2/0) : Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams
 • 3811000000 80 (7/0) : Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai
 • 3812000000 80 (5/0) : Paruošti vulkanizacijos greitikliai; sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai, nenurodyti kitoje vietoje; antioksidacijos preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoriai
 • 3813000000 80 (2/0) : Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos
 • 3814000000 80 (2/0) : Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, nenurodyti kitoje vietoje; paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės
 • 3815000000 80 (5/0) : Reakcijų iniciatoriai, reakcijų greitikliai ir katalitiniai preparatai, nenurodyti kitoje vietoje
 • 3816000000 80: Ugniai atsparūs cementai, statybiniai skiediniai, betonai ir panašūs mišiniai, išskyrus produktus, priskiriamus 3801 pozicijai
 • 3817000000 80 (2/0) : Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai, išskyrus priskiriamus 2707 arba 2902 pozicijai
 • 3818000000 80 (2/0) : Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti elektronikoje, turintys diskų, plokštelių arba panašių formų pavidalą; cheminiai junginiai, su priedais, skirti naudoti elektronikoje
 • 3819000000 80 (3/0) : Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų
 • 3820000000 80 (4/1) : Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai
 • 3821000000 80: Paruoštos terpės mikroorganizmų (įskaitant virusus ir panašius organizmus) arba augalų, žmogaus ar gyvūnų ląstelių kultūroms auginti arba išlaikyti
 • 3822000000 80 (0/2) : Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su laikmenomis, paruošti diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai, su laikmenomis arba be laikmenų, išskyrus priskiriamus 3002 arba 3006 pozicijai; sertifikuotos etaloninės medžiagos
 • 3823000000 80 (6/0) : Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai
 • 3824000000 80 (27/0) : Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų cheminiai produktai ir preparatai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje
 • 3825000000 80 (11/0) : Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje; buitinės atliekos; nuotekų šlamas; kitos atliekos, nurodytos šio skirsnio 6 pastaboje
 • 3826000000 80 (2/0) : Biodyzelinas ir jo mišiniai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų