GINKLAI IR ŠAUDMENYS; JŲ DALYS IR REIKMENYS.

  • 9301000000 80 (3/0) : Koviniai ginklai, išskyrus revolverius, pistoletus ir ginklus, priskiriamus 9307 pozicijai
  • 9302000000 80: Revolveriai ir pistoletai, išskyrus priskiriamus 9303 arba 9304 pozicijai
  • 9303000000 80 (4/0) : Kiti šaunamieji ginklai ir panašūs įtaisai, veikiantys uždegant sprogstamąjį užtaisą (pavyzdžiui, sportiniai lygiavamzdžiai ir graižtviniai šautuvai, šaunamieji ginklai, užtaisomi per vamzdį, raketiniai pistoletai ir kiti įtaisai, pritaikyti tik signalinėms raketoms leisti, pistoletai ir revolveriai, skirti šaudyti tuščiais šaudmenimis, šaunamieji įtaisai, naudojami gyvūnams "humaniškai numarinti" arba apsvaiginti, lynmečiai)
  • 9304000000 80: Kiti ginklai (pavyzdžiui, spyruokliniai, pneumatiniai arba dujiniai šautuvai ir pistoletai, policininkų lazdos), išskyrus priskiriamus 9307 pozicijai
  • 9305000000 80 (5/0) : Gaminių, priskiriamų 9301-9304 pozicijoms, dalys ir reikmenys
  • 9306000000 80 (5/0) : Bombos, granatos, torpedos, minos, raketos ir panašūs koviniai ginklai bei jų dalys; šoviniai ir kiti šaudmenys, sviediniai, kulkos ir jų dalys, įskaitant šratus ir šovinių kamšalus
  • 9307000000 80: Kardai, špagos, rapyros, trumpieji kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų dalys, jų makštys ir dėklai