CITĀDAS AUGU TEKSTILŠĶIEDRAS; PAPĪRA PAVEDIENI UN AUDUMI NO PAPĪRA PAVEDIENIEM.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

  • 5301000000 80 (5/0) : Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; linu pakulas un atkritumi (ieskatot vērpšanas atkritumus un plucinātas šķiedras)
  • 5302000000 80 (2/0) : Kaņepāju (Cannabis sativa L.) šķiedra, apstrādāta vai neapstrādāta, bet nevērpta; kaņepāju pakulas un atkritumi (ieskaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas šķiedras)
  • 5303000000 80 (2/0) : Džutas šķiedra un citādas lūksnes tekstilšķiedras (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmijas), neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas; šo šķiedru pakulas un atkritumi (ieskaitot vērpšanas atkritumus un plucinātas šķiedras)
  • 5305000000 80: Kokosšķiedra, abakas (Manilas kaņepāju vai Musa textilis Nee), rāmijas un citādas augu tekstilšķiedras, kas citur nav minētas vai iekļautas, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas; šo šķiedru atsukas, izsukas un citādas atgājas (ieskaitot vērpšanas atgājas un irdinātas šķiedras)
  • 5306000000 80 (2/0) : Linšķiedras dzija
  • 5307000000 80 (2/0) : Dzija no džutas vai citām lūksnes tekstilšķiedrām, kas minētas pozīcijā|5303
  • 5308000000 80 (3/0) : Dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni
  • 5309000000 80 (6/0) : Linu audumi
  • 5310000000 80 (2/0) : Džutas vai citu pozīcijā|5303|minēto lūksnes tekstilšķiedru audumi
  • 5311000000 80 (2/0) : Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra dzijas