OPTISKĀS IERĪCES UN APARATŪRA, FOTO UN KINO IERĪCES UN APARATŪRA, MĒRIERĪCES UN KONTROLIERĪCES UN APARATŪRA, PRECĪZIJAS INSTRUMENTI UN IEKĀRTAS, MEDICĪNAS UN ĶIRURĢISKI INSTRUMENTI UN APARATŪRA; TO DAĻAS UN PIEDERUMI.

 • 9001000000 80 (6/0) : Optiskās šķiedras un optisko šķiedru kūļi; optiskās šķiedras kabeļi, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 8544; loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas (ieskaitot kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no dažādiem materiāliem, nesamontēti, izņemot šādus elementus no optiski neapstrādāta stikla
 • 9002000000 80 (5/0) : Lēcas, prizmas, spoguļi un citi optiskie elementi no jebkura materiāla, iestiprināti, ja tie ir instrumentu vai ierīču daļas vai piederumi, izņemot tamlīdzīgus elementus no optiski neapstrādāta stikla
 • 9003000000 80 (4/0) : Briļļu, aizsargbriļļu vai tamlīdzīgu izstrādājumu ietvari, stiprinājumi un to daļas
 • 9004000000 80 (2/0) : Brilles, aizsargbrilles un tamlīdzīgi koriģējoši, aizsargājoši vai citādi izstrādājumi
 • 9005000000 80 (3/0) : Binokļi, monokulāri, citādi optiskie teleskopi un to stiprinājumi; citas astronomijā izmantojamas ierīces un to stiprinājumi, izņemot ierīces, ko izmanto radioastronomijā
 • 9006000000 80 (13/0) : Fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspuldzes, izņemot pozīcijā 8539 minētās gāzizlādes spuldzes
 • 9007000000 80 (5/0) : Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām vai bez tām
 • 9008000000 80 (2/0) : Statisku attēlu projektori, izņemot kinoprojektorus; fotopalielinātāji un projicēšanas iekārtas attēla samazināšanai (izņemot kinematogrāfiskās)
 • 9010000000 80 (4/0) : Fotolaboratoriju un kinolaboratoriju iekārtas un aprīkojums, kas šajā nodaļā citur nav minētas; negatoskopi; projicēšanas ekrāni
 • 9011000000 80 (4/0) : Kombinēti optiskie mikroskopi, ieskaitot mikroskopus mikrofotogrāfijai, mikrofilmēšanai vai mikroprojicēšanai
 • 9012000000 80 (2/0) : Mikroskopi, kas nav optiskie mikroskopi; difrakcijas aparāti
 • 9013000000 80 (4/0) : Šķidro kristālu ierīces, izņemot izstrādājumus, kas precīzāk minēti citās pozīcijās; lāzeri, izņemot lāzerdiodes; citas optiskas ierīces un instrumenti, kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti
 • 9014000000 80 (4/0) : Kompasi virziena noteikšanai; citādi navigācijas instrumenti un ierīces
 • 9015000000 80 (6/0) : Mērniecības (ieskaitot fotogrammetriju), hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri
 • 9016000000 80 (2/0) : Svari ar 0,05 g vai lielāku jutību, ar atsvariem vai bez tiem
 • 9017000000 80 (5/0) : Rasēšanas, iezīmēšanas vai skaitļošanas instrumenti un ierīces (piemēram, rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, transportētāji, rasetnes, logaritmiskie lineāli, diska kalkulatori u. c.); rokas instrumenti lineāro izmēru mērīšanai (piemēram, mērlatas, mērlentes, mikrometri, kalibri), kas citur šajā nodaļā nav minēti
 • 9018000000 80 (16/0) : Medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas instrumenti un ierīces, ieskaitot scintigrāfijas aparatūru, citāda elektriskā medicīnas aparatūra un ierīces redzes pārbaudei
 • 9019000000 80 (2/0) : Mehanoterapijas ierīces; masāžas aparāti; psiholoģisko testu aparatūra profesionalitātes noteikšanai; ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra vai citāda ārstnieciskā aparatūra elpošanas ceļu ārstēšanai
 • 9020000000 80 (4/0) : Citādi elpošanas aparāti un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām daļām un maināmiem filtriem
 • 9021000000 80 (10/0) : Ortopēdiskie piederumi, ieskaitot kruķus, ķirurģiskās jostas un bandāžas; šinas un citas palīgierīces kaulu lūzumu ārstēšanai; ķermeņa daļu protēzes; dzirdes aparāti un citas ierīces, ko valkā, nēsā vai implantē ķermenī fiziska defekta vai invaliditātes kompensēšanai
 • 9022000000 80 (10/0) : Aparatūra, kurā izmanto rentgenstarojumu vai α, β vai γ starojumu un kas ir vai nav paredzēta izmantošanai medicīnā, ķirurģijā, zobārstniecībā vai veterinārijā, ieskaitot rentgenoloģijas vai radioterapijas aparatūru, rentgenlampas un citus rentgenstarojuma ģeneratorus, augstspiediena ģeneratorus, kontroles pultis un aizsargus, ekrānus, galdus, krēslus un tamlīdzīgas ierīces izmeklēšanai un ārstēšanai
 • 9023000000 80 (2/0) : Instrumenti, aparatūra un modeļi, kas izmantojami demonstrēšanai (piemēram, mācībām vai izstādēm) un nav izmantojami citādi
 • 9024000000 80 (3/0) : Mašīnas un ierīces materiālu (piemēram, metālu, koksnes, tekstilmateriālu, papīra, plastmasu) cietības, stiprības, saspiežamības, elastības vai citu mehānisko īpašību pārbaudei
 • 9025000000 80 (5/0) : Blīvummēri un tamlīdzīgas šķidrumā iegremdējamas ierīces, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar reģistrācijas kontrolierīcēm vai bez tām, kā arī jebkuri šo ierīču apvienojumi
 • 9026000000 80 (4/0) : Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru, kas iekļauti pozīcijā 9014, 9015, 9028 vai 9032
 • 9027000000 80 (6/0) : Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piemēram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma u. tml. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai apgaismojuma mērīšanai vai kontrolei (ieskaitot eksponometrus); mikrotomi
 • 9028000000 80 (4/0) : Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības skaitītāji, ieskaitot attiecīgos kalibrējošos skaitītājus
 • 9029000000 80 (3/0) : Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodometri, pedometri un tamlīdzīgas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 9014 vai 9015; stroboskopi
 • 9030000000 80 (13/0) : Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces; ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai
 • 9031000000 80 (7/0) : Mērīšanas vai kontroles ierīces, palīgierīces un iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas vai iekļautas; profilprojektori
 • 9032000000 80 (6/0) : Automātiskās regulēšanas vai kontroles ierīces un aparatūra
 • 9033000000 80 (2/0) : 90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatūras daļas un piederumi, kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti