Rūpnīcu vai laboratoriju iekārtas ar elektrisku vai neelektrisku karsēšanu (izņemot kurtuves, krāsnis un citas iekārtas, kas iekļautas pozīcijā 8514) materiālu termiskai apstrādei (karsēšanai, vārīšanai, apdedzināšanai vai kausēšanai, destilācijai, rektifikācijai, sterilizācijai, pasterizācijai, žāvēšanai, tvaicēšanai, kondensācijai vai atdzesēšanai), izņemot mājsaimniecības vajadzībām izmantojamās; neelektriskie caurplūdes vai termoakumulācijas ūdenssildītāji.

Français 1

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

 • - 8419110000 10: neelektriskie caurplūdes vai termoakumulācijas ūdenssildītāji
 • - - 8419110000 80: momentānie (caurteces) ūdens gāzsildītāji
 • - - 8419190000 80: citādi
 • - 8419200000 80: medicīniskie, ķirurģiskie vai laboratoriju sterilizatori
 • - 8419310000 10: žāvētavas
 • - - 8419310000 80: lauksaimniecības produktiem
 • - - 8419320000 80: koksnei, papīra masai, papīram vai kartonam
 • - - 8419390000 80: citādas
 • - 8419400000 80: destilācijas vai rektifikācijas iekārtas
 • - 8419500000 80 (2/0) : siltummaiņi
 • - 8419600000 80: mehānismi gaisa vai gāzu sašķidrināšanai
 • - 8419810000 10: citādi mehānismi, iekārtas un ierīces
 • - - 8419810000 80 (2/0) : karsto dzērienu gatavošanai, ēdiena gatavošanai vai uzsildīšanai
 • - - 8419890000 80 (3/0) : citādi
 • - 8419900000 80 (2/0) : daļas