SPRĀGSTVIELAS; PIROTEHNIKAS IZSTRĀDĀJUMI; SĒRKOCIŅI; PIROFORI SAKAUSĒJUMI; DAŽI DEGMAISĪJUMI.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

  • 3601000000 80 (2/0) : Šaujampulveri
  • 3602000000 80: Gatavas sprāgstvielas, izņemot šaujampulverus
  • 3603000000 80 (6/0) : Degauklas; detonējošās auklas; triecienkapseles vai detonatora kapseles; degļi; elektrodetonatori
  • 3604000000 80 (2/0) : Uguņošanas ierīces, signālraķetes, lietus raķetes, miglas signāli un citi pirotehnikas izstrādājumi
  • 3605000000 80: Sērkociņi, izņemot pirotehnikas izstrādājumus, kas minēti pozīcijā|3604
  • 3606000000 80 (2/0) : Ferocērijs un visu veidu citādi pirofori sakausējumi; degošu materiālu izstrādājumi, kas minēti šīs nodaļas 2.|piezīmē