ZĪDS.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

  • 5001000000 80: Attīšanai derīgi zīdvērpēja kokoni
  • 5002000000 80: Jēlzīds (negrodots)
  • 5003000000 80 (2/0) : Zīda atgājas (ieskaitot tīšanai nederīgus kokonus, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)
  • 5004000000 80 (2/0) : Zīda dzija (kas nav vērpta no zīda atlikām), nesagatavota mazumtirdzniecībai
  • 5005000000 80 (2/0) : No zīda atlikām vērpti pavedieni, nesagatavoti mazumtirdzniecībai
  • 5006000000 80 (2/0) : Zīda dzija un dzija no zīda atlikām, sagatavota mazumtirdzniecībai; zīdvērpēja pavediens (ketguts)
  • 5007000000 80 (3/0) : Audumi no zīda vai zīda atkritumiem