ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOR- EN TRAMWEGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

  • 8601000000 80 (2/0) : Elektrische locomotieven en elektrische railtractors (zonder eigen energiebron of met elektrische accumulatoren)
  • 8602000000 80 (2/0) : Andere locomotieven en andere railtractors; tenders
  • 8603000000 80 (2/0) : Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto's, andere dan die bedoeld bij post|8604
  • 8604000000 80: Wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen, ook indien met eigen beweegkracht (bijvoorbeeld rijdende werkplaatsen, kraanwagens, wagens met inrichting voor het aanstampen van ballast, wagens voor het leggen van rails, testwagens, railauto's)
  • 8605000000 80: Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speciale wagens, zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen (andere dan die bedoeld bij post|8604)
  • 8606000000 80 (6/0) : Goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen
  • 8607000000 80 (11/0) : Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel
  • 8608000000 80 (0/1) : Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan
  • 8609000000 80 (2/0) : Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder begrepen), ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel