Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

* In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1351/2014 (PB L 365, blz. 46) is het verboden om goederen en technologie uit te voeren die geschikt zijn voor gebruik in de sectoren van vervoer; telecommunicatie; energie; prospectie, exploratie en productie van olie, gas en minerale rijkdommen:
- naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in de Krim of in Sebastopol, of
- voor gebruik in de Krim of in Sebastopol.
De verbodsbepalingen laten onverlet dat tot 21 maart 2015 verplichtingen worden nagekomen die voortvloeien uit contracten die vóór 20 december 2014 zijn gesloten, of uit aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten, mits de bevoegde autoriteit daarvan ten minste vijf werkdagen van te voren in kennis werd gesteld.
De verbodsbepalingen gelden niet wanneer er geen redelijke gronden zijn om tot de conclusie te komen dat de goederen en technologie of diensten bestemd zijn voor gebruik in de Krim of in Sebastopol.

 • - 9030100000 80: meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende stralen
 • - 9030200000 80 (0/1) : oscilloscopen en oscillografen
 • - 9030310000 10: andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van spanning, stroomsterkte, weerstand of vermogen
 • - - 9030310000 80 (2/0) : multimeters (universeelmeters), zonder registreerinrichting
 • - - 9030320000 80 (0/5) : multimeters (universeelmeters), met registreerinrichting
 • - - 9030330000 80 (4/9) : andere, zonder registreerinrichting
 • - - 9030390000 80 (0/8) : andere, met registreerinrichting
 • - 9030400000 80 (0/3) : andere instrumenten, apparaten en toestellen, speciaal vervaardigd voor de telecommunicatietechniek (bijvoorbeeld overspraakmeters, versterkingsmeters, vervormingsmeters, ruismeters)
 • - 9030820000 10 (0/3) : andere instrumenten, apparaten en toestellen
 • - - 9030820000 80: voor het meten of het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderschakelingen
 • - - 9030840000 80 (0/52) : andere, met registreerinrichting
 • - - 9030890000 80 (2/0) : andere
 • - 9030900000 80 (0/5) : delen en toebehoren