MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS.

 • 2701000000 80 (5/0) : Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen
 • 2702000000 80 (2/0) : Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git
 • 2703000000 80 (0/1) : Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst
 • 2704000000 80 (3/0) : Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst; retortenkool
 • 2705000000 80: Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
 • 2706000000 80: Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten, ook indien gedehydreerd of gedeeltelijk gedistilleerd ("topped"), zogenaamde mengteer daaronder begrepen
 • 2707000000 80 (8/0) : Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer; dergelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
 • 2708000000 80 (2/0) : Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
 • 2709000000 80 (2/0) : Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
 • 2710000000 80 (7/0) : Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie
 • 2711000000 80 (9/0) : Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
 • 2712000000 80 (3/0) : Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, "slack wax", ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
 • 2713000000 80 (5/0) : Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
 • 2714000000 80 (2/0) : Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen
 • 2715000000 80: Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt ("cut-back"))
 • 2716000000 80: Elektrische energie