DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 • 3801000000 80 (4/0) : Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; preparaten op basis van grafiet of van andere koolstof, in de vorm van pasta's, van blokken, van platen of van andere halffabrikaten
 • 3802000000 80 (2/0) : Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen
 • 3803000000 80 (2/0) : Tallolie, ook indien geraffineerd
 • 3804000000 80 (2/0) : Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, ook indien geconcentreerd, ontsuikerd of chemisch behandeld, ligninesulfonaten daaronder begrepen, doch met uitzondering van de bij post 3803 bedoelde tallolie
 • 3805000000 80 (2/0) : Terpentijnolie, houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere terpeenhoudende olie, verkregen door distillatie of door andere behandelingen van naaldhout; ruw dipenteen; sulfietterpentijnolie en ander ruw paracymeen; voornamelijk uit α-terpineol bestaande pijnolie
 • 3806000000 80 (4/0) : Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en olie van colofonium; gesmolten harsen
 • 3807000000 80 (2/0) : Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig pek; brouwerspek en dergelijke preparaten op basis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek
 • 3808000000 80 (13/0) : Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers
 • 3809000000 80 (5/0) : Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen
 • 3810000000 80 (2/0) : Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes
 • 3811000000 80 (7/0) : Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
 • 3812000000 80 (5/0) : Bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof
 • 3813000000 80 (2/0) : Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen
 • 3814000000 80 (2/0) : Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis
 • 3815000000 80 (5/0) : Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, elders genoemd noch elders onder begrepen
 • 3816000000 80 (0/5) : Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en dergelijke vuurvaste preparaten, andere dan die bedoeld bij post 3801
 • 3817000000 80 (2/0) : Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
 • 3818000000 80 (2/0) : Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden
 • 3819000000 80 (3/0) : Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten
 • 3820000000 80 (4/25) : Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten
 • 3821000000 80 (0/19) : Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand houden van micro-organismen (met inbegrip van virussen en dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke cellen
 • 3822000000 80 (0/205) : Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006; gecertificeerde referentiematerialen
 • 3823000000 80 (6/0) : Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen
 • 3824000000 80 (27/0) : Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen
 • 3825000000 80 (11/0) : Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen; stedelijk afval; slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld bij aantekening 6 op dit hoofdstuk
 • 3826000000 80 (2/0) : Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend