Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit al dan niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik, in afgemeten hoeveelheden (ook die in de vorm van systemen voor gereguleerde toediening door de huid), dan wel opgemaakt voor de verkoop in het klein.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 • - 3004100000 80: bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of derivaten daarvan
 • - 3004200000 80 (0/2) : andere, bevattende antibiotica
 • - 3004310000 10: andere, bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937
 • - - 3004310000 80: bevattende insuline
 • - - 3004320000 80: bevattende corticosteroïde hormonen, alsmede derivaten daarvan en analoge structuren
 • - - 3004390000 80 (0/10) : andere
 • - 3004410000 10 (0/1) : andere, bevattende alkaloïden of derivaten daarvan
 • - - 3004410000 80: bevattende efedrine of zouten daarvan
 • - - 3004420000 80: bevattende pseudo-efedrine (INN) of zouten daarvan
 • - - 3004430000 80: bevattende norefedrine of zouten daarvan
 • - - 3004490000 80: andere
 • - 3004500000 80 (0/10) : andere, bevattende vitaminen of andere producten bedoeld bij post 2936
 • - 3004600000 80: andere, bevattende actieve bestanddelen tegen malaria als omschreven in aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk
 • - 3004900000 80 (0/57) : andere