PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

  • 3701000000 80 (6/0) : Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm voor "direct-klaar"-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette
  • 3702000000 80 (20/0) : Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor "direct-klaar"-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht
  • 3703000000 80 (3/0) : Fotografisch papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht
  • 3704000000 80 (2/0) : Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld
  • 3705000000 80 (2/0) : Fotografische platen en film, belicht en ontwikkeld, andere dan cinematografische film
  • 3706000000 80 (2/0) : Cinematografische film, belicht en ontwikkeld, waarop al dan niet geluid is vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is vastgelegd
  • 3707000000 80 (2/0) : Chemische preparaten voor fotografisch gebruik, andere dan vernis, lijm en dergelijke preparaten; ongemengde producten die met het oog op fotografisch gebruik, hetzij voorkomen in afgemeten hoeveelheden, hetzij gebruiksklaar zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein