CHEMIKALIA ORGANICZNE.

 • 2901000000 10: I. WĘGLOWODORY I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
 • 2901000000 80 (7/0) : Węglowodory alifatyczne
 • 2902000000 80 (14/0) : Węglowodory cykliczne
 • 2903000000 80 (36/1) : Fluorowcowane pochodne węglowodorów
 • 2904000000 80 (12/0) : Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane
 • 2905000000 10: II. ALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
 • 2905000000 80 (25/0) : Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • 2906000000 80 (8/0) : Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • 2907000000 10: III. FENOLE, FENOLOALKOHOLE I ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
 • 2907000000 80 (11/0) : Fenole; fenoloalkohole
 • 2908000000 80 (7/0) : Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi
 • 2909000000 10: IV. ETERY, NADTLENKI ALKOHOLOWE, NADTLENKI ETEROWE, NADTLENKI KETONOWE, EPOKSYDY Z PIERŚCIENIEM TRÓJCZŁONOWYM, ACETALE I PÓŁACETALE ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
 • 2909000000 80 (12/0) : Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • 2910000000 80 (6/0) : Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • 2911000000 80 (2/0) : Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • 2912000000 10: V. ZWIĄZKI Z ALDEHYDOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ
 • 2912000000 80 (13/0) : Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd
 • 2913000000 80: Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją|2912
 • 2914000000 10: VI. ZWIĄZKI Z KETONOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ I ZWIĄZKI Z CHINONOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ
 • 2914000000 80 (21/0) : Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • 2915000000 10: VII. KWASY KARBOKSYLOWE I ICH BEZWODNIKI, HALOGENKI, NADTLENKI I NADTLENOKWASY ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
 • 2915000000 80 (19/0) : Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • 2916000000 80 (14/0) : Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • 2917000000 80 (15/0) : Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • 2918000000 80 (19/0) : Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • 2919000000 10: VIII. ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH NIEMETALI I ICH SOLE ORAZ ICH FLUOROWCOWANE, SULFONOWANE, NITROWANE LUB NITROZOWANE POCHODNE
 • 2919000000 80 (2/0) : Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • 2920000000 80 (11/0) : Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
 • 2921000000 10: IX. ZWIĄZKI Z AZOTOWĄ GRUPĄ FUNKCYJNĄ
 • 2921000000 80 (22/0) : Związki z aminową grupą funkcyjną
 • 2922000000 80 (22/0) : Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną
 • 2923000000 80 (5/0) : Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie
 • 2924000000 80 (10/0) : Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego
 • 2925000000 80 (7/0) : Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną
 • 2926000000 80 (5/0) : Związki z nitrylową grupą funkcyjną
 • 2927000000 80 (8/0) : Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki
 • 2928000000 80 (2/0) : Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy
 • 2929000000 80 (2/0) : Związki z inną azotową grupą funkcyjną
 • 2930000000 10: X. ZWIĄZKI ORGANICZNO-NIEORGANICZNE, ZWIĄZKI HETEROCYKLICZNE, KWASY NUKLEINOWE I ICH SOLE ORAZ SULFONAMIDY
 • 2930000000 80 (7/0) : Organiczne związki siarki
 • 2931000000 80 (13/0) : Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne
 • 2932000000 80 (14/0) : Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu
 • 2933000000 80 (31/0) : Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu
 • 2934000000 80 (6/0) : Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne
 • 2935000000 80 (6/6) : Sulfonamidy
 • 2936000000 10: XI. PROWITAMINY, WITAMINY I HORMONY
 • 2936000000 80 (11/0) : Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku
 • 2937000000 80 (11/0) : Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym łańcuchu, stosowane głównie jako hormony
 • 2938000000 10: XII. GLIKOZYDY ORAZ ALKALOIDY, NATURALNE LUB SYNTETYCZNE, ORAZ ICH SOLE, ETERY, ESTRY I POZOSTAŁE POCHODNE
 • 2938000000 80 (2/0) : Glikozydy, naturalne lub syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
 • 2939000000 80 (23/3) : Alkaloidy, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
 • 2940000000 10: XIII. POZOSTAŁE ZWIĄZKI ORGANICZNE
 • 2940000000 80 (5/0) : Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją|2937, 2938|lub 2939
 • 2941000000 80 (6/0) : Antybiotyki
 • 2942000000 80 (2/0) : Pozostałe związki organiczne