Fluorowcowane pochodne węglowodorów.

Deutsch 6 English 6 Magyar 1

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1351/2014 (Dz.U. L 365, s. 46) zakazuje się wywozu towarów i technologii nadających się do wykorzystania w kluczowych sektorach: transport; telekomunikacja; energia; poszukiwanie, badanie i wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i surowców mineralnych:
a) na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Krymie lub w Sewastopolu; lub
b) w celu wykorzystania na Krymie lub w Sewastopolu.
Zakaz pozostaje bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 21 marca 2015 r. zobowiązań wynikających z umowy, która została zawarta przed dniem 20 grudnia 2014 r. lub z umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem, że właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem, co najmniej pięciu dni roboczych.
Zakaz nie ma zastosowania w przypadku, gdy nie zachodzą rozsądne powody by stwierdzić, że towary i technologie mają być wykorzystywane na Krymie lub w Sewastopolu.

 • - 2903110000 10: Nasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych
 • - - 2903110000 80: Chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan (chlorek etylu)
 • - - 2903120000 80: Dichlorometan (chlorek metylenu)
 • - - 2903130000 80: Chloroform (trichlorometan)
 • - - 2903140000 80: Tetrachlorek węgla
 • - - 2903150000 80: Dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan)
 • - - 2903190000 80 (2/0) : Pozostałe
 • - 2903210000 10: Nienasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych
 • - - 2903210000 80: Chlorek winylu (chloroetylen)
 • - - 2903220000 80: Trichloroetylen
 • - - 2903230000 80: Tetrachloroetylen (perchloroetylen)
 • - - 2903290000 80: Pozostałe
 • - 2903310000 10: Fluorowane, bromowane lub jodowane pochodne węglowodorów alifatycznych
 • - - 2903310000 80: Dibromek etylenu (ISO) (1,2-dibromoetan)
 • - - 2903390000 80 (18/2) : Pozostałe
 • - 2903710000 10: Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające dwa lub więcej różnych fluorowców
 • - - 2903710000 80: Chlorodifluorometan
 • - - 2903720000 80: Dichlorotrifluoroetany
 • - - 2903730000 80: Dichlorofluoroetany
 • - - 2903740000 80 (2/0) : Chlorodifluoroetany
 • - - 2903750000 80: Dichloropentafluoropropany
 • - - 2903760000 80 (3/0) : Bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan i dibromotetrafluoroetany
 • - - 2903770000 80 (2/0) : Pozostałe, perfluorowcowane tylko fluorem i chlorem
 • - - 2903780000 80: Pozostałe pochodne perfluorowcowane
 • - - 2903790000 80 (2/0) : Pozostałe
 • - 2903810000 10: Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych lub cykloterpenowych
 • - - 2903810000 80: 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), włącznie z lindanem (ISO, INN)
 • - - 2903820000 80: Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO)
 • - - 2903830000 80: Mireks (ISO)
 • - - 2903890000 80 (2/0) : Pozostałe
 • - 2903910000 10: Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych
 • - - 2903910000 80: Chlorobenzen, o-dichlorobenzen i p-dichlorobenzen
 • - - 2903920000 80: Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)
 • - - 2903930000 80: Pentachlorobenzen (ISO)
 • - - 2903940000 80: Heksabromobifenyle
 • - - 2903990000 80 (2/0) : Pozostałe

Heksabromocyklododekan w postaci białych…

Heksabromocyklododekan w postaci białych lub żółtawych granulek, stosowany jako retardant (opóźniacz) w procesie produkcji Owipianu (polistyrenu do spieniania). Produkt pakowany w wielowarstwowe worki papierowe lub worki polietylenowe (po 25 kg).

Data początku ważności:
.

Narodowe słowa kluczowe: BIAŁY W STANIE STAŁYM POCHODNE DO PRODUKCJI JAKO GRANULKI