PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE.

 • 2701000000 80 (5/0) : Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla
 • 2702000000 80 (2/0) : Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu
 • 2703000000 80 (0/2) : Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany
 • 2704000000 80 (3/0) : Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy
 • 2705000000 80: Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe
 • 2706000000 80: Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymi
 • 2707000000 80 (8/0) : Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych
 • 2708000000 80 (2/0) : Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineralnych
 • 2709000000 80 (2/0) : Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe
 • 2710000000 80 (7/0) : Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe
 • 2711000000 80 (9/0) : Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe
 • 2712000000 80 (3/0) : Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione
 • 2713000000 80 (5/0) : Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych
 • 2714000000 80 (2/0) : Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe
 • 2715000000 80: Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)
 • 2716000000 80: Energia elektryczna