MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

  • 3601000000 80 (2/0) : Prochy strzelnicze
  • 3602000000 80 (0/1) : Gotowe materiały wybuchowe, inne niż prochy strzelnicze
  • 3603000000 80 (6/1) : Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki nabojowe lub detonujące; zapalniki, detonatory elektryczne
  • 3604000000 80 (2/0) : Ognie sztuczne, petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz pozostałe artykuły pirotechniczne
  • 3605000000 80: Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne objęte pozycją 3604
  • 3606000000 80 (2/0) : Stopy żelazocer i pozostałe stopy piroforyczne, we wszystkich postaciach; artykuły z materiałów łatwo palnych wymienione w uwadze 2 do niniejszego działu