Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1351/2014 (Dz.U. L 365, s. 46) zakazuje się wywozu towarów i technologii nadających się do wykorzystania w kluczowych sektorach: transport; telekomunikacja; energia; poszukiwanie, badanie i wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i surowców mineralnych:
a) na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu na Krymie lub w Sewastopolu; lub
b) w celu wykorzystania na Krymie lub w Sewastopolu.
Zakaz pozostaje bez uszczerbku dla wykonywania do dnia 21 marca 2015 r. zobowiązań wynikających z umowy, która została zawarta przed dniem 20 grudnia 2014 r. lub z umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem, że właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem, co najmniej pięciu dni roboczych.
Zakaz nie ma zastosowania w przypadku, gdy nie zachodzą rozsądne powody by stwierdzić, że towary i technologie mają być wykorzystywane na Krymie lub w Sewastopolu.

  • - 7403110000 10: Miedź rafinowana
  • - - 7403110000 80: Katody i sekcje katod
  • - - 7403120000 80: Wlewki na druty
  • - - 7403130000 80: Kęsy
  • - - 7403190000 80 (0/1) : Pozostałe
  • - 7403210000 10: Stopy miedzi
  • - - 7403210000 80: Stopy miedzi z cynkiem (mosiądz)
  • - - 7403220000 80: Stopy miedzi z cyną (brąz)
  • - - 7403290000 80: Pozostałe stopy miedzi (inne niż stopy wstępne objęte pozycją 7405)