TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

 • 3901000000 10: I. FORMY PODSTAWOWE
 • 3901000000 80 (5/0) : Polimery etylenu, w formach podstawowych
 • 3902000000 80 (4/0) : Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych
 • 3903000000 80 (6/0) : Polimery styrenu, w formach podstawowych
 • 3904000000 80 (11/0) : Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych
 • 3905000000 80 (10/0) : Polimery octanu winylu lub innych estrów winylowych, w formach podstawowych; inne polimery winylowe w formach podstawowych
 • 3906000000 80 (2/0) : Polimery akrylowe w formach podstawowych
 • 3907000000 80 (12/0) : Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe, w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry, w formach podstawowych
 • 3908000000 80 (2/0) : Poliamidy w formach podstawowych
 • 3909000000 80 (7/0) : Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych
 • 3910000000 80 (12/4) : Silikony w formach podstawowych
 • 3911000000 80 (2/0) : Żywice naftowe, żywice kumaronowo-indenowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony i pozostałe produkty wymienione w uwadze|3|do niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych
 • 3912000000 80 (8/0) : Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych
 • 3913000000 80 (2/0) : Polimery naturalne (na przykład kwas alginowy) i modyfikowane polimery naturalne (na przykład utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych
 • 3914000000 80: Wymieniacze jonowe oparte na polimerach objętych pozycjami od 3901|do 3913, w formach podstawowych
 • 3915000000 10: II. ODPADY, ŚCINKI I BRAKI; PÓŁFABRYKATY; ARTYKUŁY
 • 3915000000 80 (4/0) : Odpady, ścinki i braki, z tworzyw sztucznych
 • 3916000000 80 (3/0) : Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar przekroju poprzecznego przekracza 1|mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z tworzyw sztucznych
 • 3917000000 80 (12/0) : Rury, rurki i węże oraz ich osprzęt (na przykład złącza, kolanka, kołnierze), z tworzyw sztucznych
 • 3918000000 80 (2/0) : Pokrycia podłogowe z tworzyw sztucznych, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci płytek; pokrycia ścienne lub sufitowe, z tworzyw sztucznych, jak określono w uwadze|9|do niniejszego działu
 • 3919000000 80 (2/0) : Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach
 • 3920000000 80 (24/0) : Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami
 • 3921000000 80 (7/0) : Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych
 • 3922000000 80 (3/0) : Wanny, prysznice, zlewy, umywalki, bidety, miski klozetowe, sedesy i pokrywy, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne, z tworzyw sztucznych
 • 3923000000 80 (8/0) : Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych
 • 3924000000 80 (2/0) : Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły higieniczne lub toaletowe, z tworzyw sztucznych
 • 3925000000 80 (4/0) : Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
 • 3926000000 80 (5/0) : Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozycjami od 3901|do 3914