PRODUSE DIVERSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE.

* În baza Regulamentului (EU) nr. 692/2014 al Consiliului (JO L183, p. 9), se interzice importul în Uniunea Europeană de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol.
Interdicția nu se aplică în ceea ce privește:
a) executarea, până la 26 septembrie 2014, a contractelor comerciale încheiate înainte de 25 iunie 2014 sau a contractelor auxiliare necesare pentru executarea contractelor menționate, cu condiția ca persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care intenționează să execute contractul respectiv să fi notificat activitatea sau tranzacția cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte autorității competente a statului membru în care este stabilit(ă);
b) mărfurile originare din Crimeea sau din Sevastopol care au fost puse la dispoziția autorităților ucrainene pentru examinare, pentru care conformitatea cu condițiile care conferă dreptul la origine preferențială a fost verificată și pentru care un certificat de origine a fost emis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului sau în conformitate cu acordul de asociere UE-Ucraina.

 • 3801000000 80 (4/0) : Grafit artificial; grafit coloidal sau semicoloidal; preparate pe bază de grafit sau de alt cărbune, sub formă de paste, blocuri, plachete sau alte semifabricate
 • 3802000000 80 (2/0) : Cărbune activ; materiale minerale naturale activate; negru de origine animală, inclusiv negru animal rezidual
 • 3803000000 80 (2/0) : Ulei de tal, chiar rafinat
 • 3804000000 80 (2/0) : Leșii reziduale rezultate de la fabricarea pastei de celuloză, chiar concentrate sau din care s-a extras zahărul sau tratate chimic, inclusiv lignosulfonați, dar fără a include uleiul de tal de la poziția 3803
 • 3805000000 80 (2/0) : Esențe de terebentină, de lemn de pin sau de celuloză sulfatată rezultată din industria hârtiei și alte esențe terpenice provenind de la distilare sau de la alte tratamente ale lemnului de conifere; dipenten brut; esență de la obținerea celulozei cu bisulfit și alte paracimene brute; ulei de pin care conține alfaterpinol ca principal constituent
 • 3806000000 80 (4/0) : Colofoniu și acizi rezinici, derivații lor; esență de colofoniu și uleiuri de colofoniu; gume topite
 • 3807000000 80 (2/0) : Gudron de lemn; uleiuri din gudron de lemn; creozot de lemn; metanol brut (spirt de lemn); smoală vegetală; smoală pentru butoaie de bere și preparate similare pe bază de colofoniu, de acizi rezinici sau de smoală vegetală
 • 3808000000 80 (13/0) : Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare și regulatori de creștere pentru plante, dezinfectanți și produse similare, prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau ca preparate sau ca articole (de exemplu, panglici, meșe și lumânări cu sulf și hârtie specială contra muștelor)
 • 3809000000 80 (5/0) : Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu, produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte
 • 3810000000 80 (2/0) : Preparate pentru decaparea suprafeţei metalelor; flux de sudură sau de lipire și alte preparate auxiliare pentru sudarea sau lipirea metalelor; paste și pulberi din metale și din alte materiale pentru sudură sau lipire; preparate de tipul celor utilizate pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudură
 • 3811000000 80 (7/0) : Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanți, amelioratori de viscozitate, aditivi anticorozivi și alți aditivi preparați, pentru uleiurile minerale (inclusiv pentru benzină) sau pentru alte lichide utilizate în aceleași scopuri ca și uleiurile minerale
 • 3812000000 80 (5/0) : Preparate numite "acceleratori de vulcanizare"; plastifianți compuși pentru cauciuc sau materiale plastice nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate antioxidante și alți stabilizatori compuși pentru cauciuc sau materiale plastice
 • 3813000000 80 (2/0) : Preparate și încărcături pentru aparate extinctoare; grenade și bombe extinctoare
 • 3814000000 80 (2/0) : Solvenți și diluanți organici compoziţi, nedenumiți și necuprinși în altă parte; preparate concepute pentru îndepărtarea lacurilor și vopselelor
 • 3815000000 80 (5/0) : Inițiatori de reacție, acceleratori de reacție și preparate catalitice, nedenumite și necuprinse în altă parte
 • 3816000000 80: Cimenturi refractare, mortare refractare, betoane refractare și compoziții similare, altele decât produsele de la poziția 3801
 • 3817000000 80 (2/0) : Alchilbenzeni în amestec și alchil-naftaline în amestec, altele decât cele de la poziția 2707 sau 2902
 • 3818000000 80 (2/0) : Elemente chimice dopate în vederea utilizării lor în electronică, sub formă de discuri, plachete, sau forme similare; compuși chimici dopați în vederea utilizării lor în electronică
 • 3819000000 80 (3/0) : Lichide pentru frâne hidraulice și alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice, care nu conțin sau care conțin sub 70 % din greutate uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase
 • 3820000000 80 (4/0) : Preparate antigel și lichide preparate pentru degivrare
 • 3821000000 80: Medii de cultură preparate pentru dezvoltarea și păstrarea microorganismelor (inclusiv viruși și microorganisme similare) sau celulelor umane, de plante sau de animale
 • 3822000000 80: Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport și reactivi de diagnostic sau de laborator preparați, chiar prezentați pe un suport, alții decât cei de la pozițiile 3002 sau 3006; materiale de referință certificate
 • 3823000000 80 (6/0) : Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali
 • 3824000000 80 (27/0) : Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte
 • 3825000000 80 (11/0) : Produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte; deșeuri orășenești; nămol de epurare; alte deșeuri menționate la nota 6 a capitolului
 • 3826000000 80 (2/0) : Biodiesel și amestecuri de biodiesel, care nu conțin sau care conțin sub 70 % în greutate uleiuri petroliere sau uleiuri obținute din minerale bituminoase