BIELKOVINOVÉ LÁTKY; MODIFIKOVANÉ ŠKROBY; GLEJE; ENZÝMY.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

  • 3501000000 80 (2/0) : Kazeín, kazeináty a ostatné deriváty kazeínu; kazeínové gleje
  • 3502000000 80 (5/0) : Albumíny (vrátane koncentrátov z dvoch alebo viacerých srvátkových bielkovín obsahujúcich viac ako 80|hmotnostných|% srvátkových bielkovín počítaných na sušinu), albumináty a ostatné deriváty albumínu
  • 3503000000 80 (2/0) : Želatína (vrátane želatíny v|pravouhlých (vrátane štvorcových) plátoch, tiež povrchovo upravené alebo farbené) a deriváty želatíny; vyzina; ostatné gleje živočíšneho pôvodu, okrem kazeínových glejov položky|3501
  • 3504000000 80 (2/0) : Peptóny a ich deriváty; ostatné bielkovinové látky a ich deriváty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; kožný prášok, tiež chrómovaný
  • 3505000000 80 (2/0) : Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatinované alebo esterifikované škroby); gleje na základe škrobov alebo dextrínov alebo ostatných modifikovaných škrobov
  • 3506000000 80 (4/0) : Pripravené gleje a ostatné pripravené lepidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; výrobky vhodné na použitie ako gleje alebo lepidlá, balené na predaj v malom, s čistou hmotnosťou nepresahujúcou 1|kg
  • 3507000000 80 (2/0) : Enzýmy; pripravené enzýmy inde nešpecifikované ani nezahrnuté