PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV.

 • 6801000000 80: Dlažbové kocky, obrubníky a dlažbové dosky, z prírodného kameňa (okrem bridlice)
 • 6802000000 80 (10/0) : Opracované kamene na výtvarné alebo stavebné účely (okrem bridlice) a výrobky z nich, iné ako tovar položky 6801; kamienky na mozaiky a podobné účely, z prírodného kameňa (vrátane bridlice), tiež na podložkách; umelo farbené granuly, odštiepky a prach, z prírodného kameňa (vrátane bridlice)
 • 6803000000 80 (2/0) : Opracovaná bridlica a výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice
 • 6804000000 80 (6/0) : Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky, bez rámových konštrukcií, používané na mletie, brúsenie, ostrenie, leštenie, tvarové opracovanie alebo rezanie, kamene na ručné ostrenie alebo leštenie, a ich časti, z prírodného kameňa, aglomerovaných prírodných alebo umelých brúsiv alebo keramiky, tiež s niektorými časťami z ostatných materiálov
 • 6805000000 80 (3/0) : Prírodný alebo umelý brúsny prášok alebo brúsne zrno, na podložke z textilného materiálu, papiera, lepenky alebo ostatných materiálov, tiež rezané do tvaru alebo zošité alebo inak zhotovené
 • 6806000000 80 (3/0) : Trosková vlna, horninová vlna a podobné nerastné vlny; expandovaný vermikulit, expandované íly, penová troska a podobné expandované nerastné materiály; zmesi a výrobky z nerastných materiálov používané na tepelnú alebo zvukovú izoláciu alebo zvukovú absorpciu, iné ako výrobky položky 6811 alebo 6812 alebo 69. kapitoly
 • 6807000000 80 (2/0) : Výrobky z asfaltu alebo podobných materiálov (napríklad z petrolejového bitúmenu alebo zo smoly čiernouhoľného dechtu)
 • 6808000000 80: Dosky, tabule, dlaždice, bloky a podobné výrobky z rastlinných vlákien, slamy, hoblín, drevených triesok, pilín alebo ostatných drevených odpadov, aglomerované cementom, sadrou alebo ostatnými minerálnymi spojivami
 • 6809000000 80 (4/0) : Výrobky zo sadry alebo zo zmesí na základe sadry
 • 6810000000 80 (6/0) : Výrobky z cementu, betónu alebo umelého kameňa, tiež vystužené
 • 6811000000 80 (5/0) : Výrobky z azbestocementu, celulózocementu alebo podobné výrobky
 • 6812000000 80 (6/0) : Spracované azbestové vlákna; zmesi na základe azbestu alebo na základe azbestu a uhličitanu horečnatého; výrobky z týchto zmesí alebo azbestu (napríklad nite, tkaniny, odevy, pokrývky hlavy, obuv, tesniace vložky), tiež vystužené, iné ako tovar položky 6811 alebo 6813
 • 6813000000 80 (4/0) : Trecí materiál a výrobky z neho (napríklad dosky, kotúče, pásy, segmenty, disky, podložky, vložky), nenamontované, na brzdové obloženia, na obloženia spojok alebo podobné použitie, na základe azbestu, ostatných nerastných látok alebo celulózy, tiež v kombinácii s textíliami alebo ostatnými materiálmi
 • 6814000000 80 (2/0) : Spracovaná sľuda a výrobky zo sľudy, vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy, tiež na podložke z papiera, lepenky alebo ostatných materiálov
 • 6815000000 80 (5/0) : Výrobky z kameňa alebo ostatných nerastných látok (vrátane uhlíkových vlákien, výrobkov z uhlíkových vlákien a výrobkov z rašeliny), inde nešpecifikované ani nezahrnuté