OSTATNÉ CELKOM DOHOTOVENÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; SÚPRAVY; OBNOSENÉ ODEVY A OPOTREBOVANÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; HANDRY.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 • 6301000000 10: I. OSTATNÉ CELKOM DOHOTOVENÉ TEXTILNÉ VÝROBKY
 • 6301000000 80 (5/0) : Prikrývky a cestovné koberčeky
 • 6302000000 80 (19/0) : Posteľná bielizeň, stolová bielizeň, toaletná bielizeň a kuchynská bielizeň
 • 6303000000 80 (7/0) : Záclony, závesy (vrátane drapérií) a interiérové rolety a žalúzie; záclonové alebo posteľové drapérie
 • 6304000000 80 (9/0) : Ostatné interiérové textílie, okrem výrobkov položky 9404
 • 6305000000 80 (7/0) : Vrecia a vrecká, druhu používaného na balenie tovaru
 • 6306000000 80 (9/0) : Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; stany; plachty na lode a člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; kempingový tovar
 • 6307000000 80 (3/0) : Ostatné celkom dohotovené výrobky, vrátane strihových šablón
 • 6308000000 10: II. SÚPRAVY
 • 6308000000 80 (3/0) : Súpravy pozostávajúce z tkaniny a priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov, alebo podobné textilné výrobky, v balení na predaj v malom
 • 6309000000 10: III. OBNOSENÉ ODEVY A OPOTREBOVANÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; HANDRY
 • 6309000000 80: Obnosené odevy a ostatné opotrebované výrobky
 • 6310000000 80 (2/0) : Použité alebo nové handry, odpady z motúzov, šnúr, povrazov a lán a opotrebované výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán, z textilných materiálov