DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 • 4401000000 80 (10/0) : Palivové drevo, v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo triesky z dreva; piliny, zvyšky a odpad z dreva, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách
 • 4402000000 80 (2/0) : Drevné uhlie (vrátane uhlia zo škrupín alebo orechov), tiež aglomerované
 • 4403000000 80 (22/0) : Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
 • 4404000000 80 (2/0) : Drevo na obruče; štiepané tyče; drevené koly, kolíky a stĺpiky, zašpicatené, avšak pozdĺžne nerozrezané; drevené tyče, hrubo opracované, ale nesústružené, neohýbané ani inak opracované, vhodné na výrobu vychádzkových palíc, dáždnikov, násad nástrojov alebo podobných výrobkov; drevené lubky, doštičky, pásiky a podobné výrobky
 • 4405000000 80: Drevitá vlna; drevitá múčka
 • 4406000000 80 (6/0) : Železničné alebo električkové podvaly (pražce) z dreva
 • 4407000000 80 (21/0) : Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
 • 4408000000 80 (5/0) : Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva), listy na preglejky alebo na podobné vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm
 • 4409000000 80 (5/0) : Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch
 • 4410000000 80 (5/0) : Drevotrieskové dosky, orientované trieskové dosky (OSB) a podobné dosky (napríklad trieskové dosky) z dreva alebo ostatných drevitých materiálov, tiež aglomerované živicami alebo ostatnými organickými spojivami
 • 4411000000 80 (8/0) : Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z ostatných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo ostatnými organickými spojivami
 • 4412000000 80 (9/0) : Preglejky, dyhované dosky a podobné vrstvené dosky
 • 4413000000 80 (0/2) : Tzv. zhutnené drevo, v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov
 • 4414000000 80 (2/0) : Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá alebo podobné predmety
 • 4415000000 80 (2/0) : Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva; káblové bubny z dreva; jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny, z dreva; nástavné rámy paliet z dreva
 • 4416000000 80: Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti, z dreva, vrátane dúh (časti steny suda)
 • 4417000000 80 (0/1) : Nástroje, telá nástrojov, násady a rukoväte k nástrojom, násady na zmetáky, na kefy a na štetce, z dreva; formy, kopytá a napínače obuvi, z dreva
 • 4418000000 80 (13/0) : Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva, vrátane pórovitých (voštinových) dosiek, zostavených podlahových dosiek a šindľov
 • 4419000000 80 (5/0) : Stolový a kuchynský tovar, z dreva
 • 4420000000 80 (2/0) : Intarzované a inkrustované drevo; skrinky, puzdrá a kazety na šperky alebo príbory, a podobné výrobky, z dreva; sošky a ostatné ozdobné predmety, z dreva; nábytok z dreva, ktorý nepatrí do 94. kapitoly
 • 4421000000 80 (4/0) : Ostatné výrobky z dreva