FOTOGRAFICKÝ ALEBO KINEMATOGRAFICKÝ TOVAR.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

  • 3701000000 80 (6/0) : Fotografické dosky a ploché filmy, scitlivené, neexponované, z materiálu iného ako z papiera, lepenky alebo textílií; ploché filmy na okamžitú fotografiu, scitlivené, neexponované, tiež v kazetách
  • 3702000000 80 (20/0) : Fotografické filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované, z materiálu iného ako z papiera, lepenky alebo textílií; filmy na okamžitú fotografiu vo zvitkoch, scitlivené, neexponované
  • 3703000000 80 (3/0) : Fotografický papier, lepenka a textílie, scitlivené, neexponované
  • 3704000000 80 (2/0) : Fotografické dosky, filmy, papier, lepenka a textílie, exponované, ale nevyvolané
  • 3705000000 80 (2/0) : Fotografické dosky a filmy, exponované a vyvolané, iné ako kinematografický film
  • 3706000000 80 (2/0) : Kinematografické filmy, exponované a vyvolané, tiež obsahujúce zvukový záznam alebo len zvukový záznam
  • 3707000000 80 (2/0) : Chemické prípravky na fotografické účely (iné ako laky, gleje, lepidlá a podobné prípravky); nezmiešané výrobky na fotografické použitie, v odmeraných dávkach alebo balené na predaj v malom, vo forme pripravenej na okamžité použitie