HODVÁB.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

  • 5001000000 80: Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie
  • 5002000000 80: Surový hodváb (nesúkaný)
  • 5003000000 80 (2/0) : Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu)
  • 5004000000 80 (2/0) : Hodvábna priadza (iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu) neupravená na predaj v malom
  • 5005000000 80 (2/0) : Priadza spradená z hodvábneho odpadu, neupravená na predaj v malom
  • 5006000000 80 (2/0) : Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu, upravená na predaj v malom; mesinský vlas
  • 5007000000 80 (3/0) : Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu