KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 • 4001000000 80 (6/0) : Prírodný kaučuk, balata, gutaperča, guajal, tropická živica (chicle) a podobné prírodné gumy v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch
 • 4002000000 80 (19/0) : Syntetický kaučuk a faktis získaný z olejov, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch; zmesi akýchkoľvek výrobkov položky|4001|s akýmikoľvek výrobkami tejto položky, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch
 • 4003000000 80: Regenerovaný kaučuk v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch
 • 4004000000 80: Odpady, úlomky a odrezky kaučuku (iné ako z tvrdeného kaučuku) a prášky a granuly z nich
 • 4005000000 80 (5/0) : Zmiešané kaučuky, nevulkanizované, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch
 • 4006000000 80 (2/0) : Ostatné formy (napríklad tyče, rúrky a profily) a výrobky (napríklad kotúče a krúžky) z nevulkanizovaného kaučuku
 • 4007000000 80 (2/0) : Nite a kordy, z vulkanizovaného kaučuku
 • 4008000000 80 (6/0) : Platne, listy, pásy, tyče a profily z vulkanizovaného kaučuku, iného ako tvrdeného kaučuku
 • 4009000000 80 (12/0) : Rúry, rúrky a hadice z vulkanizovaného kaučuku, iného ako tvrdeného kaučuku, tiež s príslušenstvom (napríklad spojmi, kolenami, prírubami)
 • 4010000000 80 (12/0) : Dopravníkové alebo hnacie pásy alebo remene, z vulkanizovaného kaučuku
 • 4011000000 80 (8/0) : Nové pneumatiky, z kaučuku
 • 4012000000 80 (7/0) : Protektorované alebo použité pneumatiky z|kaučuku; plné obruče alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z kaučuku
 • 4013000000 80 (3/0) : Duše pneumatík, z kaučuku
 • 4014000000 80 (2/0) : Hygienický alebo farmaceutický tovar (vrátane cumlíkov), z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdeného kaučuku, tiež s príslušenstvom z tvrdeného kaučuku
 • 4015000000 80 (4/0) : Odevy a odevné doplnky (vrátane prstových rukavíc, palčiakov a rukavíc bez prstov), z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdená guma, na akékoľvek účely
 • 4016000000 80 (8/0) : Ostatné výrobky z vulkanizovaného kaučuku iného ako tvrdená guma
 • 4017000000 80: Tvrdený kaučuk (napríklad ebonit) vo všetkých formách, vrátane odpadu a zvyškov; výrobky z tvrdeného kaučuku