KOROK A VÝROBKY Z KORKU.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

  • 4501000000 80 (2/0) : Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo zomletý korok
  • 4502000000 80: Prírodný korok, odkôrnený alebo nahrubo otesaný, alebo v pravouhlých (vrátane štvorcových) blokoch, doskách, listoch alebo pásoch (vrátane polotovarov s ostrými hranami určených na uzávery alebo zátky)
  • 4503000000 80 (2/0) : Výrobky z prírodného korku
  • 4504000000 80 (2/0) : Aglomerovaný korok (tiež so spojivom) a výrobky z aglomerovaného korku