ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ LOKOMOTÍVY, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ A ICH ČASTI A SÚČASTI; ZVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL ŽELEZNIČNÝCH ALEBO ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ A JEHO ČASTI A SÚČASTI; MECHANICKÉ (VRÁTANE ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIA VŠETKÝCH DRUHOV.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

  • 8601000000 80 (2/0) : Železničné lokomotívy poháňané vonkajším zdrojom elektrického prúdu alebo poháňané elektrickými akumulátormi
  • 8602000000 80 (2/0) : Ostatné železničné lokomotívy; lokomotívne tendre
  • 8603000000 80 (2/0) : Železničné alebo električkové vozne osobné a nákladné, s vlastným pohonom, iné ako uvedené v položke|8604
  • 8604000000 80: Vozidlá na údržbu alebo opravy železničných alebo električkových tratí, tiež s vlastným pohonom (napríklad dielenské vozne, žeriavové vozne, vozne vybavené podbíjačkami štrkového lôžka, vyrovnávačky koľají, skúšobné vozne a kontrolné vozidlá železničných a električkových tratí)
  • 8605000000 80: Železničné alebo električkové osobné vozne bez vlastného pohonu; batožinové vozne, poštové a ostatné železničné alebo električkové vozne na osobitné účely, bez vlastného pohonu (okrem vozňov položky|8604)
  • 8606000000 80 (6/0) : Nákladné vagóny na železničnú alebo električkovú dopravu, bez vlastného pohonu
  • 8607000000 80 (11/0) : Časti a súčasti železničných alebo električkových lokomotív alebo koľajových vozidiel
  • 8608000000 80: Koľajový zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia; mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia signalizačné, bezpečnostné alebo na riadenie železničnej, električkovej, cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie, prístavné alebo letiskové zariadenia; ich časti a súčasti
  • 8609000000 80 (2/0) : Kontajnery (vrátane kontajnerov na prepravu tekutín) osobitne určené a vybavené na jeden alebo viac druhov dopravy