NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO.

 • 9001000000 80 (6/0) : Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble optických vlákien, iné ako káble položky 8544; listy a dosky z polarizačného materiálu; šošovky (tiež kontaktné), hranoly, zrkadlá a ostatné optické články, z akéhokoľvek materiálu, nezasadené, iné ako z opticky neopracovaného skla
 • 9002000000 80 (5/0) : Šošovky, hranoly, zrkadlá a ostatné optické články, z akéhokoľvek materiálu, zasadené, tvoriace časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov alebo prístrojov, iné ako z opticky neopracovaného skla
 • 9003000000 80 (4/0) : Rámy a obruby na okuliare, ochranné okuliare alebo podobné výrobky, ich časti a súčasti
 • 9004000000 80 (2/0) : Okuliare, ochranné a podobné okuliare, korekčné alebo ostatné
 • 9005000000 80 (3/0) : Binokulárne ďalekohľady, monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ich podstavce a rámy; ostatné astronomické prístroje a ich podstavce a rámy, okrem rádioastronomických prístrojov
 • 9006000000 80 (13/0) : Fotografické prístroje (iné ako kinematografické); prístroje a žiarovky na bleskové svetlo na fotografické účely okrem výbojok položky 8539
 • 9007000000 80 (5/0) : Kinematografické kamery a projektory, tiež so vstavanými prístrojmi na záznam alebo reprodukciu zvuku
 • 9008000000 80 (2/0) : Projektory statických snímok (iné ako kinematografické); fotografické (iné ako kinematografické) prístroje zväčšovacie alebo zmenšovacie
 • 9010000000 80 (4/0) : Prístroje a vybavenie pre fotografické (vrátane kinematografických) laboratóriá, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté; negatoskopy; projekčné plochy
 • 9011000000 80 (4/0) : Združené optické mikroskopy, vrátane mikroskopov na mikrofotografiu, mikrokinematografiu alebo mikroprojekciu
 • 9012000000 80 (2/0) : Mikroskopy iné ako optické mikroskopy; difrakčné prístroje
 • 9013000000 80 (4/0) : Zariadenia s tekutými kryštálmi zostavené z výrobkov, ktoré nie sú presnejšie špecifikované v ostatných položkách; lasery iné ako laserové diódy; ostatné optické prístroje a nástroje, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 9014000000 80 (4/0) : Navigačné kompasy; ostatné navigačné prístroje a zariadenia
 • 9015000000 80 (6/0) : Vymeriavacie (vrátane fotogrammetrických vymeriavacích zariadení), hydrografické, oceánografické, hydrologické, meteorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariadenia, okrem kompasov; zameriavacie zariadenia
 • 9016000000 80 (2/0) : Váhy s citlivosťou 5 cg alebo lepšou, tiež so závažiami
 • 9017000000 80 (5/0) : Kresliace (rysovacie), označovacie (predkresľovacie) alebo matematické počítacie prístroje a nástroje (napríklad kresliace stroje, pantografy, uhlomery, rysovadlá, logaritmické pravítka a počítacie kotúče); ručné dĺžkové meradlá (napríklad meracie tyče a meracie pásma, mikrometre, posuvné meradlá a kalibre), v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 9018000000 80 (16/0) : Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje, prístroje a zariadenia vrátane scintigrafických prístrojov, ostatné elektrolekárske prístroje a prístroje na skúšanie zraku
 • 9019000000 80 (2/2) : Mechanoterapeutické zariadenia; masážne prístroje; prístroje na testovanie psychologickej spôsobilosti; prístroje na liečenie ozónom, kyslíkom, aerosólom, prístroje na umelé dýchanie alebo ostatné liečebné dýchacie prístroje
 • 9020000000 80 (4/2) : Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky, okrem ochranných masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov
 • 9021000000 80 (10/43) : Ortopedické pomôcky vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo prenášané na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti
 • 9022000000 80 (10/0) : Prístroje využívajúce röntgenove lúče alebo žiarenie alfa, beta alebo gama, tiež na lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely, vrátane rádiografických alebo rádioterapeutických prístrojov, trubice vyžarujúce röntgenove lúče (röntgenky) a ostatné generátory röntgenových lúčov, generátory vysokého napätia, ovládacie panely a pulty, presvetľovacie štíty, vyšetrovacie alebo liečebné stoly, kreslá a podobne
 • 9023000000 80 (2/0) : Nástroje, prístroje, zariadenia a modely určené na predvádzacie účely (napríklad pri vyučovaní alebo na výstavách), nehodiace sa na ostatné účely
 • 9024000000 80 (3/0) : Stroje a prístroje na skúšanie tvrdosti, pevnosti v ťahu, stlačiteľnosti, elasticity alebo ostatných mechanických vlastností materiálov (napríklad kovov, dreva, textilu, papiera, plastov)
 • 9025000000 80 (5/0) : Hydrometre (hustomery) a podobné plávajúce prístroje, teplomery, pyrometre (žiaromery), barometre, vlhkomery a psychrometre, tiež so záznamovým zariadením i navzájom kombinované
 • 9026000000 80 (4/0) : Prístroje a nástroje na meranie alebo na kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo ostatných premenných charakteristík kvapalín alebo plynov (napríklad prietokomery, hladinomery, manometre, merače tepla), okrem prístrojov a zariadení položiek 9014, 9015, 9028 alebo 9032
 • 9027000000 80 (6/0) : Prístroje, zariadenia a nástroje na fyzikálne alebo na chemické rozbory (napríklad polarimetre, refraktometre, spektrometre, analyzátory plynov alebo dymu); nástroje, prístroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu viskozity, pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia alebo podobných vlastností; nástroje, prístroje a zariadenia na kalorimetrické, akustické alebo fotometrické merania alebo kontrolu (vrátane expozimetrov); mikrotómy
 • 9028000000 80 (4/0) : Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín alebo elektrickej energie, vrátane ich kalibračných meračov
 • 9029000000 80 (3/0) : Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače ubehnutej dráhy, krokomery a podobné počítače; indikátory rýchlosti a tachometre, iné ako zatriedené do položky 9014 alebo 9015; stroboskopy
 • 9030000000 80 (13/0) : Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné nástroje, prístroje a zariadenia na meranie alebo kontrolu elektrických veličín, okrem meračov položky 9028; nástroje, prístroje a zariadenia na meranie alebo zisťovanie žiarenia alfa, beta, gama, röntgenových lúčov, kozmického alebo ostatného ionizujúceho žiarenia
 • 9031000000 80 (7/0) : Meracie alebo kontrolné nástroje, prístroje, zariadenia a stroje, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté; projektory na kontrolu profilov
 • 9032000000 80 (6/0) : Automatické regulačné alebo riadiace prístroje a nástroje
 • 9033000000 80 (2/0) : Časti a súčasti a príslušenstvo (v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté) na stroje, nástroje alebo prístroje 90. kapitoly