ELEKTRICKÉ STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA A ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO PRÍSTROJOV.

 • 8501000000 80 (17/0) : Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov)
 • 8502000000 80 (9/0) : Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)
 • 8503000000 80 (4/0) : Časti a súčasti určené výlučne alebo hlavne na stroje položky|8501|alebo 8502
 • 8504000000 80 (13/0) : Elektrické transformátory, statické meniče (napríklad usmerňovače) a induktory
 • 8505000000 80 (5/0) : Elektromagnety; permanentné magnety a výrobky určené na zmagnetizovanie na permanentné magnety; upínacie dosky, skľučovadlá a ostatné podobné upínacie zariadenia, s elektromagnetmi alebo permanentnými magnetmi; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvíhacie hlavy
 • 8506000000 80 (7/0) : Galvanické články a batérie
 • 8507000000 80 (8/0) : Elektrické akumulátory, vrátane ich separátorov, tiež pravouhlé (vrátane štvorcových)
 • 8508000000 80 (5/0) : Vysávače
 • 8509000000 80 (3/0) : Elektromechanické zariadenia pre domácnosť, so vstavaným elektrickým motorom, iné ako vysávače položky|8508
 • 8510000000 80 (4/0) : Holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a srsti a depilačné prístroje, so vstavaným elektrickým motorom
 • 8511000000 80 (7/0) : Elektrické zapaľovacie alebo spúšťacie prístroje a zariadenia druhu používaného na zážihové alebo vznetové spaľovacie motory [(napríklad magnetické zapaľovače, magneto-dynamá, zapaľovacie cievky, zapaľovacie a žeraviace sviečky, spúšťače)]; generátory (napríklad dynamá, alternátory) a regulačné spínače druhu používaného s týmito motormi
 • 8512000000 80 (5/0) : Elektrické prístroje osvetľovacie alebo signalizačné (okrem výrobkov položky|8539), elektrické stierače, rozmrazovače a odhmlievače, druhu používaného na bicykle alebo motorové vozidlá
 • 8513000000 80 (2/0) : Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom elektrickej energie (napríklad na suché články, akumulátory, dynamá), iné ako osvetľovacie prístroje položky|8512
 • 8514000000 80 (5/0) : Elektrické priemyselné alebo laboratórne pece a rúry (vrátane fungujúcich s indukčnou alebo dielektrickou stratou); ostatné priemyselné alebo laboratórne zariadenia na tepelné spracovanie materiálov indukčnou alebo dielektrickou stratou
 • 8515000000 80 (11/0) : Stroje a prístroje elektrické (vrátane tých na elektricky vyhrievaný plyn), laserové alebo využívajúce ostatné svetelné alebo fotónové zväzky, ultrazvukové, využívajúce elektrónové zväzky, magnetické impulzy alebo plazmové výboje na spájkovanie mäkké, spájkovanie tvrdé alebo zváranie, tiež schopné rezania; elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov alebo cermetov za tepla
 • 8516000000 80 (17/0) : Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; elektrické zariadenia na vykurovanie priestorov a pôdy; elektrotepelné zariadenia na úpravu vlasov (napríklad sušiče vlasov, kulmy na vlasy, prístroje na trvalú onduláciu) a sušiče rúk; elektrické žehličky; ostatné elektrotepelné prístroje druhu používaného v domácnosti; elektrické vykurovacie odpory, iné ako položky|8545
 • 8517000000 80 (9/0) : Telefónne súpravy, vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete; ostatné prístroje na prenos alebo príjem hlasu, obrazu alebo ostatných dát, vrátane prístrojov na komunikáciu v drôtovej alebo bezdrôtovej sieti [ako v lokálnej (LAN), tak aj v rozsiahlej (WAN) sieti], iné ako prístroje na prenos alebo príjem položky|8443, 8525, 8527|alebo 8528
 • 8518000000 80 (9/0) : Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; slúchadlá všetkých druhov, tiež kombinované s mikrofónom, a súpravy pozostávajúce z mikrofónu a jedného alebo viacerých reproduktorov; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku
 • 8519000000 80 (6/0) : Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku
 • 8521000000 80 (2/0) : Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom
 • 8522000000 80 (2/0) : Časti, súčasti a príslušenstvo vhodné na použitie výlučne alebo hlavne s prístrojmi položiek|8519|alebo 8521
 • 8523000000 80 (11/0) : Disky, pásky, pevné energeticky nezávislé pamäťové zariadenia, "smart karty" a ostatné médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam, tiež nahraté, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu diskov, okrem výrobkov 37. kapitoly
 • 8525000000 80 (3/0) : Vysielacie prístroje na rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery, digitálne fotoaparáty a kamkordéry
 • 8526000000 80 (4/0) : Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), pomocné rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové ovládanie
 • 8527000000 80 (11/0) : Rozhlasové prijímače, tiež kombinované pod spoločným krytom s|prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami
 • 8528000000 80 (13/0) : Monitory a projektory, bez zabudovaných televíznych prijímačov; televízne prijímače, tiež so zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu
 • 8529000000 80 (2/0) : Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek|8525|až 8528
 • 8530000000 80 (3/0) : Elektrické zariadenia signalizačné, bezpečnostné alebo na riadenie železničnej, električkovej, cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie, prístavné alebo letiskové zariadenia (iné ako položky|8608)
 • 8531000000 80 (4/0) : Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (napríklad zvončeky, sirény, návestné panely, poplachové zariadenia na ochranu proti vlámaniu alebo proti požiaru), iné ako položky|8512|alebo 8530
 • 8532000000 80 (10/0) : Elektrické kondenzátory, pevné, otočné alebo dolaďovacie (prednastavené)
 • 8533000000 80 (9/0) : Elektrické odpory (vrátane reostatov a potenciometrov), iné ako vykurovacie odpory
 • 8534000000 80 (4/0) : Tlačené obvody
 • 8535000000 80 (7/0) : Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do elektrického obvodu (napríklad prepínače, vypínače, spínače, poistky, bleskoistky, obmedzovače napätia, obmedzovače prúdových nárazov, zásuvky a ostatné prípojky, rozvodné skrine), na napätie presahujúce 1|000|V
 • 8536000000 80 (12/0) : Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do elektrického obvodu (napríklad prepínače, vypínače, spínače, relé, poistky, obmedzovače prúdových nárazov, zástrčky, zásuvky, objímky žiaroviek a ostatné prípojky, rozvodné skrine), na napätie nepresahujúce 1|000|V; prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien
 • 8537000000 80 (2/0) : Rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne, vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami položky|8535|alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektriny, vrátane tých, ktoré majú zabudované nástroje alebo prístroje 90. kapitoly, a číslicovo riadené prístroje, iné ako prepájacie a spájacie prístroje a zariadenia položky|8517
 • 8538000000 80 (2/0) : Časti a súčasti určené výlučne alebo hlavne na použitie so zariadeniami položiek|8535, 8536|alebo8537
 • 8539000000 80 (14/0) : Elektrické žiarovky alebo výbojky, vrátane žiaroviek do svetlometov (zapečatené svetlomety) a ultrafialové alebo infračervené žiarovky; oblúkovky; svetelné zdroje LED (elektroluminiscenčné diódy)
 • 8540000000 80 (15/0) : Elektrónky a trubice so žeravenou katódou, so studenou katódou, alebo s fotokatódou (napríklad vákuové alebo parami alebo plynmi plnené elektrónky a trubice, ortuťové usmerňovacie elektrónky a trubice, CRT obrazovky, snímacie elektrónky televíznych kamier)
 • 8541000000 80 (9/0) : Diódy, tranzistory a podobné polovodičové zariadenia; fotosenzitívne polovodičové zariadenia, vrátane fotovoltických článkov, tiež zostavených do modulov alebo zabudovaných do panelov; diódy vyžarujúce svetlo (LED); zabudované piezoelektrické kryštály
 • 8542000000 80 (6/0) : Elektronické integrované obvody
 • 8543000000 80 (5/0) : Elektrické stroje, prístroje a zariadenia s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 8544000000 80 (10/0) : Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov), izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo oplášťovaných vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami
 • 8545000000 80 (5/0) : Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z ostatného uhlíka, tiež spojené s kovom, druhu používaného na elektrické účely
 • 8546000000 80 (3/0) : Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu
 • 8547000000 80 (3/0) : Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napríklad s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, iné ako izolátory položky|8546; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu, s vnútorným izolačným materiálom
 • 8548000000 80 (2/0) : Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; nepoužiteľné galvanické články, nepoužiteľné batérie a nepoužiteľné elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov alebo prístrojov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté