RÔZNE CHEMICKÉ VÝROBKY.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 • 3801000000 80 (4/0) : Umelý grafit; koloidný alebo semikoloidný grafit; prípravky na základe grafitu alebo iného uhlíka vo forme pást, blokov, platní alebo ostatných polotovarov
 • 3802000000 80 (2/0) : Aktívne uhlie; aktívne prírodné minerálne produkty; živočíšne uhlie vrátane použitého živočíšneho uhlia
 • 3803000000 80 (2/0) : Tallový olej, tiež rafinovaný
 • 3804000000 80 (2/0) : Odpadné výluhy z výroby drevnej buničiny, tiež koncentrované, odcukornené alebo chemicky upravené, vrátane lignínsulfónanov, ale okrem tallového oleja položky|3803
 • 3805000000 80 (2/0) : Živicový, borovicový alebo sulfátový terpentín a ostatné terpenické silice vyrobené destiláciou alebo iným spracovaním ihličnatého dreva; surový dipentén; sulfitový terpentín a ostatný surový paracymén; borovicový olej obsahujúci alfaterpinol ako hlavnú zložku
 • 3806000000 80 (4/0) : Kolofónia a živicové kyseliny a ich deriváty; živicový lieh a živicové oleje; tavené gumy
 • 3807000000 80 (2/0) : Drevný decht; oleje z drevného dechtu; drevný kreozot; drevný lieh; rastlinná smola; pivovarská smola a podobné prípravky na základe kolofónie, živicových kyselín alebo rastlinnej smoly
 • 3808000000 80 (13/0) : Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín, dezinfekčné prostriedky a podobné výrobky, vo formách alebo baleniach na predaj v malom alebo ako prípravky alebo výrobky (napríklad sírne pásy, knôty a sviečky, a mucholapky)
 • 3809000000 80 (5/0) : Prípravky na úpravu povrchu alebo apretovanie, prípravky urýchľujúce farbenie alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky (napríklad apretúry a moridlá), druhu používaného v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 3810000000 80 (2/0) : Prípravky na morenie kovových povrchov; tavidlá a ostatné pomocné prípravky na spájkovanie na tvrdo alebo mäkko alebo zváranie; prášky a pasty na spájkovanie alebo zváranie zložené z kovu a ostatných materiálov; prípravky druhu používaného ako výplň zváracích elektród alebo tyčí alebo na ich oplášťovanie
 • 3811000000 80 (7/0) : Antidetonačné prípravky (prípravky proti klepaniu motora), oxidačné inhibítory, živicové inhibítory, prípravky na zlepšenie viskozity, antikorózne prípravky a ostatné pripravené aditíva do minerálnych olejov (vrátane benzínov) alebo do ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje
 • 3812000000 80 (5/0) : Pripravené urýchľovače vulkanizácie; zložené plastifikátory pre kaučuk alebo plasty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; antioxidačné prípravky a ostatné zložené stabilizátory pre kaučuk alebo plasty
 • 3813000000 80 (2/0) : Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace granáty
 • 3814000000 80 (2/0) : Zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; prípravky na odstraňovanie náterov a lakov
 • 3815000000 80 (5/0) : Iniciátory reakcie, urýchľovače reakcie a katalytické prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 3816000000 80: Ohňovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi, iné ako výrobky položky|3801
 • 3817000000 80 (2/0) : Zmesi alkylbenzénov a zmesi alkylnaftalénov, iné ako položky|2707|alebo 2902
 • 3818000000 80 (2/0) : Chemické prvky dopované na použitie v elektronike, v tvare diskov, doštičiek alebo v podobných tvaroch; chemické zlúčeniny dopované na použitie v elektronike
 • 3819000000 80 (3/0) : Kvapaliny do hydraulických bŕzd a ostatné pripravené kvapaliny do hydraulických prevodov, tiež obsahujúce menej ako 70|hmotnostných|% ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov
 • 3820000000 80 (4/7) : Prípravky proti zamŕzaniu a prípravky na odmrazovanie
 • 3821000000 80: Pripravené živné pôdy na rast alebo udržiavanie mikroorganizmov (vrátane vírusov a podobných organizmov) alebo rastlinných, ľudských alebo živočíšnych buniek
 • 3822000000 80 (0/28) : Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke, pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako položky|3002|alebo 3006; certifikované referenčné materiály
 • 3823000000 80 (6/0) : Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyslé oleje z rafinácie; technické mastné alkoholy
 • 3824000000 80 (27/0) : Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 3825000000 80 (11/0) : Zvyškové produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; komunálny odpad; kal z čističiek odpadových vôd; ostatné odpady uvedené v poznámke|6|k tejto kapitole
 • 3826000000 80 (2/0) : Bionafta a jej zmesi, tiež obsahujúce menej ako 70|hmotnostných|% ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov