Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 • - 1302110000 10: Rastlinné šťavy a výťažky
 • - - 1302110000 80: Ópium
 • - - 1302120000 80: Zo sladkého drievka
 • - - 1302130000 80 (4/0) : Z chmeľu
 • - - 1302140000 80: Z chvojníka
 • - - 1302190000 80 (2/2) : Ostatné
 • - 1302200000 80 (2/0) : Pektínové látky, pektináty a pektáty
 • - 1302310000 10: Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov
 • - - 1302310000 80: Agar-agar
 • - - 1302320000 80 (2/0) : Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba, zo semien svätojánskeho chleba alebo guarových semien
 • - - 1302390000 80: Ostatné