SILICE A REZINOIDY; VOŇAVKÁRSKE, KOZMETICKÉ ALEBO TOALETNÉ PRÍPRAVKY.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

  • 3301000000 80 (10/0) : Silice (tiež deterpénované), vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované olejoživice; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobné, získané napustením alebo maceráciou týchto výrobkov; terpenické vedľajšie produkty z deterpenácie silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc
  • 3302000000 80 (2/0) : Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok, druhu používaného ako suroviny v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, druhu používaného na výrobu nápojov
  • 3303000000 80 (2/0) : Parfumy a toaletné vody
  • 3304000000 80 (6/0) : Kozmetické prípravky alebo líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku (iné ako lieky), vrátane opaľovacích ochranných prípravkov alebo prípravkov na opaľovanie; prípravky na manikúru alebo pedikúru
  • 3305000000 80 (4/0) : Prípravky na vlasy
  • 3306000000 80 (3/0) : Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu, vrátane zubných fixačných pást a práškov; vlákna na čistenie medzizubných medzier (dentálne nite), v samostatnom balení na predaj v malom
  • 3307000000 80 (7/0) : Prípravky používané pred holením, pri alebo po holení, osobné dezodoranty, kúpeľové prípravky, depilátory a ostatné voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; pripravené izbové dezodoranty, tiež parfumované alebo s dezinfekčnými vlastnosťami