SOĽ; SÍRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, VÁPNO A CEMENT.

 • 2501000000 80 (8/1) : Soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku alebo obsahujúci pridaný prostriedok proti spekaniu alebo na zabezpečenie sypkosti; morská voda
 • 2502000000 80: Nepražený pyrit
 • 2503000000 80 (2/0) : Síra všetkých druhov, iná ako sublimovaná síra, zrážaná síra a koloidná síra
 • 2504000000 80 (2/0) : Prírodný grafit
 • 2505000000 80 (2/0) : Prírodné piesky všetkých druhov, tiež farbené, iné ako piesky obsahujúce kovy 26. kapitoly
 • 2506000000 80 (2/0) : Kremeň (iný ako prírodné piesky); kremenec, tiež nahrubo opracovaný alebo len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru
 • 2507000000 80 (2/0) : Kaolín a ostatné kaolínové íly, tiež kalcinované
 • 2508000000 80 (6/0) : Ostatné íly (okrem expandovaných ílov položky 6806), andaluzit, kyanit a silimanit, tiež kalcinované; mullit; šamotové alebo dinasové hlinky
 • 2509000000 80: Krieda
 • 2510000000 80 (2/0) : Prírodné fosfáty vápenaté, prírodné fosfáty hlinitovápenaté a krieda fosfátová
 • 2511000000 80 (2/0) : Prírodný síran bárnatý (ťaživec); prírodný uhličitan bárnatý (witerit), tiež kalcinovaný, iný ako oxid bárnatý položky 2816
 • 2512000000 80: Kremičité fosílne múčky (napríklad kremelina, tripolit a diatomit) a podobné kremičité hlinky, tiež kalcinované, so zdanlivou špecifickou hmotnosťou 1 alebo menej
 • 2513000000 80 (2/0) : Pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát a ostatné prírodné brúsivá, tiež tepelne upravené
 • 2514000000 80: Bridlica, tiež nahrubo opracovaná alebo len rozpílená alebo inak rozrezaná, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru
 • 2515000000 80 (4/0) : Mramor, travertín, ecaussin a ostatné vápenaté kamene na výtvarné alebo stavebné účely so zdanlivou špecifickou hmotnosťou 2,5 alebo viac, a alabaster, tiež nahrubo opracované alebo len rozpílené alebo inak rozrezané, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru
 • 2516000000 80 (5/0) : Žula, porfýr, čadič, pieskovec a ostatné kamene na výtvarné alebo stavebné účely, tiež nahrubo opracované alebo len rozpílené alebo inak rozrezané, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru
 • 2517000000 80 (6/0) : Okruhliaky, štrk, lámaný alebo drvený kameň, druhu bežne používaného na betónové agregáty, štrkovanie ciest alebo železníc alebo podobné štrkopiesky, pazúrik a kremenné okruhliaky, tiež tepelne upravené; makadam z trosky, škváry alebo podobných priemyselných odpadov, tiež zmiešané s materiálmi uvedenými v prvej časti tejto položky; dechtový makadam; granuly, drvina a prach, z kameňov položky 2515 alebo 2516, tiež tepelne upravené
 • 2518000000 80 (3/0) : Dolomit, tiež kalcinovaný alebo sintrovaný, vrátane dolomitu nahrubo opracovaného alebo len rozpíleného alebo inak rozrezaného, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru; dolomitové ubíjacie zmesi
 • 2519000000 80 (2/0) : Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit); tavená magnézia; spekaná (sintrovaná) magnézia, tiež obsahujúca malé množstvá ostatných oxidov pridaných pred spekaním; ostatné oxidy horčíka, tiež čisté
 • 2520000000 80 (2/0) : Sadrovec; anhydrit; sadry (pozostávajúce z kalcinovaného sadrovca alebo síranu vápenatého) tiež farbené, tiež s malým množstvom urýchľovačov alebo spomaľovačov
 • 2521000000 80: Vápencové tavidlo; vápenec a ostatné vápenaté kamene druhu používaného na výrobu vápna alebo cementu
 • 2522000000 80 (3/0) : Vápno nehasené, vápno hasené a vápno hydraulické, iné ako oxid vápenatý a hydroxid vápenatý položky 2825
 • 2523000000 80 (6/0) : Cement portlandský, cement hlinitanový, cement troskový, cement supersulfátový a podobné cementy hydraulické, tiež farbené alebo vo forme slinkov
 • 2524000000 80 (2/0) : Azbest
 • 2525000000 80 (3/0) : Sľuda, vrátane splitingov; sľudový odpad
 • 2526000000 80 (2/0) : Prírodný steatit, tiež nahrubo opracovaný alebo len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo na dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru; mastenec
 • 2528000000 80: Prírodné boritany a ich koncentráty (tiež kalcinované), ale okrem boritanov získaných z prírodnej soľanky; prírodná kyselina boritá obsahujúca najviac 85 hmotnostných % H@3BO@3 počítaných na čistú hmotnosť (sušinu)
 • 2529000000 80 (5/0) : Živec; leucit; nefelín a nefelinický syenit; kazivec
 • 2530000000 80 (3/0) : Nerastné látky inde nešpecifikované ani nezahrnuté