SUROVÉ KOŽE A KOŽKY (INÉ AKO KOŽUŠINY) A USNE.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 • 4101000000 80 (3/0) : Surové kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané
 • 4102000000 80 (4/0) : Surové kožky z oviec alebo jahniat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak upravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kožky vylúčené poznámkou 1 c) k tejto kapitole
 • 4103000000 80 (3/0) : Ostatné surové kože a kožky (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak upravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kože a kožky vylúčené poznámkou 1 b) alebo 1 c) k tejto kapitole
 • 4104000000 80 (6/0) : Činené alebo krustované kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat, odchlpené, tiež štiepané, ale inak neupravené
 • 4105000000 80 (2/0) : Činené alebo krustované kože z oviec alebo jahniat, bez vlny, tiež štiepané, ale inak neupravené
 • 4106000000 80 (10/0) : Činené alebo krustované kože a kožky z ostatných zvierat, bez vlny alebo odchlpené, tiež štiepané, ale inak neupravené
 • 4107000000 80 (8/0) : Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových usní, z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat, odchlpené, tiež štiepané, iné ako usne položky 4114
 • 4112000000 80: Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových usní, z oviec alebo jahniat, bez vlny, tiež štiepané, iné ako usne položky 4114
 • 4113000000 80 (4/0) : Usne ďalej upravené po činení alebo krustovaní, vrátane pergamenových usní, z ostatných zvierat, bez vlny alebo odchlpené, tiež štiepané, iné ako usne položky 4114
 • 4114000000 80 (2/0) : Semišové usne (vrátane kombinovaného semišu); lakové usne a lakové laminované usne; metalizované usne
 • 4115000000 80 (2/0) : Kompozitné usne na základe usní alebo usňových vlákien, v doskách, listoch alebo pásoch, tiež vo zvitkoch; odrezky a ostatné zvyšky z usní alebo kompozitných usní, nepoužiteľné na výrobu predmetov z usní; kožené piliny, prach a múčka