OSTATNÉ RASTLINNÉ TEXTILNÉ VLÁKNA; PAPIEROVÁ PRIADZA A TKANINY Z PAPIEROVEJ PRIADZE.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

  • 5301000000 80 (5/0) : Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
  • 5302000000 80 (2/0) : Pravé konope (Cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravého konope (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
  • 5303000000 80 (2/0) : Juta a ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
  • 5305000000 80: Kokosové, abakové (manilské konope alebo Musa textilis Nee), ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ, výčesky a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
  • 5306000000 80 (2/0) : Ľanová priadza
  • 5307000000 80 (2/0) : Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303
  • 5308000000 80 (3/0) : Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien; papierová priadza
  • 5309000000 80 (6/0) : Ľanové tkaniny
  • 5310000000 80 (2/0) : Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303
  • 5311000000 80 (2/0) : Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze