MYDLO, ORGANICKÉ POVRCHOVO AKTÍVNE LÁTKY, PRACIE PRÍPRAVKY, MAZACIE PRÍPRAVKY, UMELÉ VOSKY, PRIPRAVENÉ VOSKY, LEŠTIACE ALEBO ČISTIACE PRÍPRAVKY, SVIEČKY A PODOBNÉ VÝROBKY, MODELOVACIE PASTY, ZUBNÉ VOSKY A ZUBNÉ PRÍPRAVKY NA ZÁKLADE SADRY.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

  • 3401000000 80 (5/0) : Mydlo; organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky používané ako mydlo, v tvare tyčiniek, tehličiek, vylisovaných kusov alebo podobných tvarov, tiež obsahujúce mydlo; organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky na umývanie pokožky vo forme kvapaliny alebo krému a balené na predaj v malom, tiež obsahujúce mydlo; papier, vata, plsť a netkané textílie, impregnované, potiahnuté alebo pokryté mydlom alebo detergentom
  • 3402000000 80 (7/0) : Organické povrchovo aktívne látky (iné ako mydlo); povrchovo aktívne prípravky, pracie prípravky (vrátane pomocných pracích prípravkov) a čistiace prípravky, tiež obsahujúce mydlo, iné ako položky 3401
  • 3403000000 80 (6/0) : Mastiace prípravky (vrátane rezných olejov, prípravkov na uvoľňovanie skrutiek alebo matíc, prípravkov proti hrdzi alebo korózii a prípravkov na vytieranie foriem, na základe mazadiel) a prípravky druhu používaného na olejovanie alebo mazanie textilných materiálov, usne, kožušín alebo ostatných materiálov, ale okrem prípravkov obsahujúcich ako základné zložky 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov
  • 3404000000 80 (2/0) : Umelé vosky a pripravené vosky
  • 3405000000 80 (5/0) : Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, podlahy, karosérie, sklo alebo kov, čistiace pasty a prášky a podobné prípravky (tiež vo forme papiera, vaty, plsti, netkaných textílií, ľahčených plastov alebo ľahčeného kaučuku, impregnovaných, potiahnutých alebo pokrytých takýmito prípravkami), okrem voskov položky 3404
  • 3406000000 80: Sviečky, tenké sviečky a podobné výrobky
  • 3407000000 80: Modelovacie pasty, vrátane pást upravených na zábavu detí; prípravky známe ako "zubolekársky vosk" alebo "zubné odtlačovacie zmesi", balené v súpravách, v baleniach na predaj v malom alebo v tvare tabuliek, podkov, tyčiniek alebo v podobných tvaroch; ostatné prípravky používané v zubnom lekárstve na základe sadry (pálenej sadry alebo síranu vápenatého)