ŽELEZNIŠKE IN TRAMVAJSKE LOKOMOTIVE, TIRNA VOZILA IN NJIHOVI DELI; ŽELEZNIŠKI IN TRAMVAJSKI TIRNI SKLOPI IN PRIBOR TER NJIHOVI DELI; MEHANIČNA (VKLJUČNO ELEKTROMEHANSKA) SIGNALNA OPREMA ZA PROMET VSEH VRST.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • 8601000000 80 (2/0) : Tirne lokomotive, napajane iz zunanjega vira električne energije ali iz električnega akumulatorja
  • 8602000000 80 (2/0) : Druge tirne lokomotive; zalogovnik lokomotive
  • 8603000000 80 (2/0) : Samovozni železniški in tramvajski potniški in tovorni vagoni, razen tistih iz tarifne številke 8604
  • 8604000000 80: Železniška ali tramvajska vozila za vzdrževanje ali servisiranje, vključno samovozna (npr. vagoni-delavnice, vagoni-dvigala, vagoni-podbijalniki tolčenca, vagoni-ravnalniki tirov, poskusno-preskusni vagoni in progovna inšpekcijska vozila)
  • 8605000000 80: Železniški ali tramvajski potniški vagoni, nesamovozni; prtljažni vagoni, poštni vagoni in drugi železniški in tramvajski vagoni za specialne namene, nesamovozni (razen tistih iz tarifne številke 8604)
  • 8606000000 80 (6/0) : Železniški ali tramvajski tovorni vagoni, nesamovozni
  • 8607000000 80 (11/0) : Deli železniških ali tramvajskih lokomotiv ali tirnih vozil
  • 8608000000 80: Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vključno elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli
  • 8609000000 80 (2/0) : Zabojniki (vključno z zabojniki za transport tekočin), specialno konstruirani in opremljeni za enega ali več načinov prevoza