Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

* V skladu z Uredba Sveta (EU) št. 1351/2014 (UL L 365, str. 46), izvoz blaga in tehnologije, primerne za uporabo v transportnem sektorju; Telekomunikacije, Energija; Iskanje, izkoriščanje in proizvodnja nafte, plina in mineralnih virov je prepovedano:
(a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na Krimu ali v Sevastopolu, ali
(b) za uporabo na Krimu ali v Sevastopolu.
Prepovedi ne vplivajo na izpolnitev obveznosti do 21. marca 2015, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih pred 20. decembra 2014, ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvajanje takšnih pogodb, pod pogojem, da je pristojni organ obveščen najmanj pet delovnih dni vnaprej.
Kadar so v zvezi z uporabo na Krimu ali v Sevastopolu se prepovedi ne uporablja, kadar ni utemeljenih razlogov za ugotovitev, da so blago in tehnologija ali storitve so za uporabo na Krimu ali v Sevastopolu.

  • - 2530100000 80 (0/1) : Vermikulit, perlit in kloriti, neekspandirani
  • - 2530200000 80: Kieserit, epsomit (magnezijevi sulfati, naravni)
  • - 2530900000 80 (0/1) : Drugo