RAZSTRELIVA; PIROTEHNIČNI PROIZVODI; VŽIGALICE; PIROFORNE ZLITINE; VNETLJIVI PREPARATI.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • 3601000000 80 (2/0) : Pogonski prah
  • 3602000000 80: Pripravljena razstreliva, razen pogonskega prahu
  • 3603000000 80 (6/0) : Varnostna vžigala; detonirne vrvice; udarne in razstrelilne kapice; vžigalniki; električni detonatorji
  • 3604000000 80 (2/0) : Pirotehnični proizvodi za ognjemete, signalne rakete, rakete proti toči, signalne rakete za gosto meglo in drugi pirotehnični proizvodi
  • 3605000000 80: Vžigalice, razen pirotehničnih proizvodov iz tarifne številke 3604
  • 3606000000 80 (2/0) : Fero-cerij in druge piroforne zlitine v vseh oblikah; izdelki iz vnetljivih snovi, navedeni v opombi 2 k temu poglavju