PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE IN KINEMATOGRAFSKE NAMENE.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • 3701000000 80 (6/0) : Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih
  • 3702000000 80 (20/0) : Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre) fotografije, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni
  • 3703000000 80 (3/0) : Fotografski papir, karton in tekstil, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni
  • 3704000000 80 (2/0) : Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni, toda nerazviti
  • 3705000000 80 (2/0) : Fotografske plošče in filmi, osvetljeni in razviti, razen kinematografskih filmov
  • 3706000000 80 (2/0) : Kinematografski filmi, osvetljeni in razviti, s posnetim zvočnim zapisom ali brez njega ali samo s posnetim zvočnim zapisom
  • 3707000000 80 (2/0) : Kemični preparati za fotografske namene (razen lakov, lepil, sredstev za lepljenje in podobnih preparatov); nepomešani proizvodi za fotografsko uporabo, pripravljeni v odmerjene količine ali pripravljeni za prodajo na drobno v gotovi obliki