ANORGANSKI KEMIČNI PROIZVODI; ORGANSKE ALI ANORGANSKE SPOJINE PLEMENITIH KOVIN, REDKIH ZEMELJSKIH KOVIN, RADIOAKTIVNIH ELEMENTOV ALI IZOTOPOV.

 • 2801000000 10: I. KEMIČNI ELEMENTI
 • 2801000000 80 (3/0) : Fluor, klor, brom in jod
 • 2802000000 80: Žveplo, sublimirano ali oborjeno; koloidno žveplo
 • 2803000000 80: Ogljik (ogljene saje in druge oblike ogljika, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu)
 • 2804000000 80 (13/0) : Vodik, žlahtni plini in druge nekovine
 • 2805000000 80 (6/0) : Alkalijske in zemeljsko-alkalijske kovine; redke zemeljske kovine in skandij in itrij, vključno njihove medsebojne mešanice in zlitine; živo srebro
 • 2806000000 10: II. ANORGANSKE KISLINE IN ANORGANSKE KISIKOVE SPOJINE NEKOVIN
 • 2806000000 80 (2/0) : Klorovodik (klorovodikova kislina); klorsulfonska kislina
 • 2807000000 80: Žveplova kislina; oleum
 • 2808000000 80: Solitrna kislina; sulfonitritne kisline
 • 2809000000 80 (2/0) : Difosforjev pentoksid; fosforjeva kislina in polifosforjeve kisline, kemično opredeljene ali ne
 • 2810000000 80 (2/0) : Borovi oksidi; borove kisline
 • 2811000000 80 (8/0) : Druge anorganske kisline in druge anorganske kisikove spojine nekovin
 • 2812000000 10: III. HALOGENSKE IN ŽVEPLOVE SPOJINE NEKOVIN
 • 2812000000 80 (10/0) : Halogenidi in oksihalogenidi nekovin
 • 2813000000 80 (2/0) : Sulfidi nekovin; fosforjev trisulfid, komercialni
 • 2814000000 10: IV. ANORGANSKE BAZE IN OKSIDI, HIDROKSIDI IN PEROKSIDI KOVIN
 • 2814000000 80 (2/0) : Amoniak, brezvodni ali v vodni raztopini
 • 2815000000 80 (5/0) : Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali kalijevi peroksidi
 • 2816000000 80 (2/0) : Magnezijev hidroksid in peroksid; stroncijevi ali barijevi oksidi, hidroksidi in peroksidi
 • 2817000000 80: Cinkov oksid; cinkov peroksid
 • 2818000000 80 (3/0) : Umetni korund, kemično opredeljen ali ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid
 • 2819000000 80 (2/0) : Kromovi oksidi in hidroksidi
 • 2820000000 80 (2/0) : Manganovi oksidi
 • 2821000000 80 (2/0) : Železovi oksidi in hidroksidi; zemeljske barve, ki vsebujejo 70|mas.|% ali več vezanega železa, preračunanega kot Fe@2O@3
 • 2822000000 80 (0/1) : Kobaltovi oksidi in hidroksidi; komercialni kobaltovi oksidi
 • 2823000000 80 (2/0) : Titanovi oksidi
 • 2824000000 80 (2/0) : Svinčevi oksidi; minij in oranžni svinčev oksid
 • 2825000000 80 (9/0) : Hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli; druge anorganske baze; drugi kovinski oksidi, hidroksidi in peroksidi
 • 2826000000 10: V. SOLI IN PEROKSI SOLI ANORGANSKIH KISLIN IN KOVIN
 • 2826000000 80 (5/0) : Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in druge kompleksne fluorove soli
 • 2827000000 80 (14/0) : Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi; bromidi in oksibromidi; jodidi in oksijodidi
 • 2828000000 80 (2/0) : Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit; kloriti; hipobromiti
 • 2829000000 80 (4/0) : Klorati in perklorati; bromati in perbromati; jodati in perjodati
 • 2830000000 80 (2/0) : Sulfidi; polisulfidi, kemično opredeljeni ali ne
 • 2831000000 80 (2/0) : Ditioniti in sulfoksilati
 • 2832000000 80 (3/0) : Sulfiti; tiosulfati
 • 2833000000 80 (12/0) : Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)
 • 2834000000 80 (4/0) : Nitriti; nitrati
 • 2835000000 80 (10/0) : Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) in fosfati; polifosfati, kemično opredeljeni ali ne
 • 2836000000 80 (9/0) : Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercialni amonijev karbonat, ki vsebuje amonijev karbamat
 • 2837000000 80 (4/0) : Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi
 • 2839000000 80 (4/0) : Silikati; komercialni silikati alkalijskih kovin
 • 2840000000 80 (5/0) : Borati; peroksiborati (perborati)
 • 2841000000 80 (8/0) : Oksi in peroksi soli kovinskih kislin
 • 2842000000 80 (2/0) : Druge soli anorganskih kislin ali peroksi kislin (vključno z aluminosilikati, kemično opredeljenimi ali ne), razen azidov
 • 2843000000 10: VI. RAZNO
 • 2843000000 80 (6/0) : Plemenite kovine v koloidnem stanju, anorganske in organske spojine plemenitih kovin, kemično opredeljene ali neopredeljene; amalgami plemenitih kovin
 • 2844000000 80 (5/0) : Radioaktivni kemični elementi in radioaktivni izotopi (vključno fisijski in oplodni kemični elementi in izotopi) in njihove spojine; mešanice in ostanki, ki vsebujejo te proizvode
 • 2845000000 80 (2/0) : Izotopi, razen izotopov iz tarifne številke|2844; anorganske ali organske spojine teh izotopov, kemično opredeljene ali neopredeljene
 • 2846000000 80 (2/0) : Anorganske in organske spojine redkih zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh kovin
 • 2847000000 80: Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne
 • 2849000000 80 (3/0) : Karbidi, kemično opredeljeni ali neopredeljeni
 • 2850000000 80 (3/0) : Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi, kemično opredeljeni ali ne; razen spojin, ki so tudi karbidi iz tarifne številke|2849
 • 2852000000 80 (2/0) : Anorganske ali organske živosrebrove spojine, kemično opredeljene ali kemično neopredeljene, razen amalgamov
 • 2853000000 80 (2/0) : Fosfidi, kemično opredeljeni ali neopredeljeni, razen železovih fosfidov; druge anorganske spojine (vključno z destilirano ali elektroprevodno vodo in vodo podobne čistoče); utekočinjen zrak (z izločenimi ali neizločenimi žlahtnimi plini); stisnjen zrak; amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin