DIVERSE KEMISKA PRODUKTER.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

 • 3801000000 80 (4/0) : Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av block, plattor eller andra halvfabrikat
 • 3802000000 80 (2/0) : Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska produkter; djurkol, inbegripet använt djurkol
 • 3803000000 80 (2/0) : Tallolja (tallsyra), även raffinerad
 • 3804000000 80 (2/0) : Avfallslut från tillverkning av massa av ved, även koncentrerad, avsockrad eller kemiskt behandlad, inbegripet ligninsulfonater men inte tallolja enligt nr|3803
 • 3805000000 80 (2/0) : Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och andra terpentinoljor, framställda genom destillation eller annan behandling av barrträ; rå dipenten; sulfitterpentin och annan rå para-cymen; "pine oil" innehållande α-terpineol som huvudbeståndsdel
 • 3806000000 80 (4/0) : Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen; hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom utsmältning
 • 3807000000 80 (2/0) : Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofonium, hartssyror eller vegetabiliskt beck
 • 3808000000 80 (13/0) : Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper)
 • 3809000000 80 (5/0) : Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
 • 3810000000 80 (2/0) : Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd
 • 3811000000 80 (7/0) : Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor
 • 3812000000 80 (5/0) : Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast
 • 3813000000 80 (2/0) : Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber
 • 3814000000 80 (2/0) : Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel
 • 3815000000 80 (5/0) : Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda katalysatorer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
 • 3816000000 80: Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar, andra än produkter enligt nr|3801
 • 3817000000 80 (2/0) : Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnaftalener, andra än sådana som omfattas av nr|2707|eller 2902
 • 3818000000 80 (2/0) : Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken
 • 3819000000 80 (3/0) : Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70|viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral
 • 3820000000 80 (4/14) : Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel
 • 3821000000 80 (0/2) : Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorganismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av växtceller, mänskliga celler eller djurceller
 • 3822000000 80 (0/4) : Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr|3002|eller 3006; certifierade referensmaterial
 • 3823000000 80 (6/0) : Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer
 • 3824000000 80 (27/0) : Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
 • 3825000000 80 (11/0) : Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; kommunalt avfall; avloppsslam; andra avfall specificerade i anmärkning|6|till detta kapitel
 • 3826000000 80 (2/0) : Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70|viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral